ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ แม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 10

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ
แม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 10

ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 3-4 เมษายน 2564

ณ. สระอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่
(สระ 50 เมตร 8 ช่องว่าย)


 1. วัตถุประสงค์
 • เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนที่มีความสนใจในการเล่นกีฬาว่ายน้ำ และใช้เวลาว่างในการฝึกฝนตนเองให้มีการพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำให้ดียิ่งขึ้นสู่ระดับสากล
 • เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีความรัก ความอบอุ่น
 • เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ
 1. วันที่แข่งขัน
 • ประชุมผู้จัดการทีมวันที่ 3  เมษายน  2564  เวลา 07.30 น.
 • วันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 เริ่มแข่งขันเวลา 08.00 น.
 • รายงานตัวในการแข่งขัน 07.45 น.
 1. สถานที่ทำการแข่งขัน
 • ณ สระอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  63  หมู่ 4 ตำบลหนองหารอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 1. กติการการแข่งขัน
 • การปล่อยตัวแบบ One Start Rule
 • ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก แต่จะถือเวลาที่ดีที่สุดในการตัดสิน (ใช้ Touch Board)
 • รายการที่มีผู้สมัครเข้าแข่งขันไม่ครบ 3 คน และต้องมาจาก 2 สโมสร จะจัดให้มีการแข่งขันปกติและมอบเหรียญแต่ไม่นับคะแนน
 • การแข่งขันจะใช้ 8 ลู่ แจกเหรียญ 1-3 ทุกชุด ถึงรุ่นอายุ 11 ปี ตั้งแต่รุ่นอายุ 12 ปีขึ้นไป แจกเหรียญ 1 – 3 ในรุ่นอายุเท่านั้น
 • ปัญหาใดที่เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ
 • ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบคุณสมบัติของนักกีฬาให้ถูกต้องหากมีการประท้วง นักกีฬาคนนั้นถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันทีและไม่คืนเงินค่าสมัคร (หากคำประท้วงเป็นผล)
 1. คุณสมบัตินักกีฬา
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครเข้าแข่งขันในนามสโมสร ชมรม โรงเรียน จังหวัด และอิสระได้
 • ประเภทบุคคลจะต้องแข่งขันตามรุ่นอายุตนเองเท่านั้น ไม่จำกัดท่าว่ายการแข่งขัน (ในแต่ละรุ่น)
 • ประเภททีมผลัดนักกีฬาสามารถสมัครแข่งขันในรุ่นตนเองและรุ่นอายุที่มากกว่าได้ไม่จำกัดรายการ และจำนวนทีมในแต่ละรุ่น
 1. สถานที่รับสมัคร
 • เว็บไซต์ https://www.cnxswimming.com หรือติดต่อคุณไพบูลย์ เจริญสันติ 081-5300700
 • สอบถามรายละเอียด  ดร.ชาญวิทยายุทธ์  อินทร์แก้ว  โทร. 081 – 9926429
 1. วันที่เปิดรับสมัคร
 • วันที่ 10 มีนาคม 2564  – 20  มีนาคม  2564
 • เฉพาะ 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย,พะเยา, เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, แพร่, และน่าน เท่านั้น
 1. ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • รุ่นอายุ 6 – 7 ปี        เหมาจ่ายคนละ 350  บาท ไม่รวมผลัด
 • รุ่นอายุ 8 – 11 ปี       เหมาจ่ายคนละ 600  บาท ไม่รวมผลัด
 • รุ่นอายุ 12 – ทั่วไป     เหมาจ่ายคนละ 550  บาท ไม่รวมผลัด
 • ค่าสมัครรายการผลัด รายการละ 100 บาท
 • นักกีฬาทุกคนที่สมัครเข้าแข่งขันจะได้รับหมวกว่ายน้ำซิลิโคนพิมพ์ลายคนละ 1 ใบ
 1. หลักฐานการสมัคร ไม่ต้องใช้

 

 1. ปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้น
 • ปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นถือคำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ
 • คณะกรรมการขอสงวนสิทธิจะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใดๆ หรือสิทธิการแข่งขันของนักกีฬาทุกกรณี
 • การยื่นประท้วงให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนที่มีรายชื่อในใบสมัครเท่านั้นมีสิทธิในการประท้วง ต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อประธานจัดการแข่งขันหรือผู้แทนภายใน 30 นาที หลังรายการนั้น ประกาศผลและวางเงิน 2,000 บาท หากการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นไปตามประท้วง คณะกรรมการจะคืนเงินประกันให้ ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลจะยึดเงินประกันไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
 1. รางวัลการแข่งขัน
 • รางวัลประเภทบุคคล
  • นักกีฬาประเภทบุคคลรับเหรียญทุกชุดถึงรุ่นอายุ 11 ปี
  • นักกีฬาประเภทบุคคลอายุ 12 ปี ถึงทั่วไป รับเหรียญ 1 – 3 ในรุ่นอายุเท่านั้น
  • นักกีฬาประเภทบุคคลตั้งแต่รุ่นอายุ 6 ปี ถึงอายุ 11 ปี รับถ้วยชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
  • นักกีฬาประเภทบุคคลรุ่นอายุ 12 ถึงทั่วไป รับถ้วยชาย 6 ใบ หญิง 6 ใบ
  • เตะเท้าฟรีสไตล์ ไม่นับคะแนน แจกเหรียญทุกคน
 • รางวัลประเภททีม
  • นักกีฬาประเภททีมผลัดไม่มีการนับคะแนนรับเหรียญทุกชุด
  • รางวัลคะแนนรวมทีม ชนะเลิศ อันดับ 1 รับถ้วยรางวัลจากเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี และเงินสนับสนุนทีม 3,000 บาท
  • รางวัลคะแนนรวมทีมชนะเลิศ อันดับ  2  รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเงินสนับสนุนทีม  2,000 บาท
  • รางวัลคะแนนรวมทีมชนะเลิศ อันดับ  3  รับถ้วยรางวัลจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเงินสนับสนุนทีม  1,000 บาท
  • รางวัลคะแนนรวมทีมชนะเลิศ อันดับ  4  รับถ้วยรางวัลจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • รางวัลคะแนนรวมทีมชนะเลิศ อันดับ  5  รับถ้วยรางวัลจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • รางวัลคะแนนรวมทีมชนะเลิศ อันดับ  6  รับถ้วยรางวัลจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 1. การนับคะแนน
 • ประเภทบุคคล 
  • ลำดับที่ 1-10 ในแต่ละรายการ จะได้คะแนน 15, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1
 • ประเภททีมผลัด
  • ไม่คิดคะแนน

รุ่นอายุการแข่งขัน (ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)

 • รุ่นอายุ 6 ปี  เกิด พ.ศ. 2558           รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยรางวัล           10       ใบ

 • รุ่นอายุ 7 ปี   เกิด พ.ศ. 2557           รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยรางวัล           10       ใบ

 • รุ่นอายุ 8 ปี   เกิด พ.ศ. 2556           รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยรางวัล           10       ใบ

 • รุ่นอายุ 9 ปี   เกิด พ.ศ. 2555           รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยรางวัล           10       ใบ

 • รุ่นอายุ 10 ปี  เกิด พ.ศ. 2554           รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยรางวัล           10       ใบ

 • รุ่นอายุ 11 ปี  เกิด พ.ศ. 2553           รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยรางวัล           10       ใบ

 • รุ่นอายุ 12 ปี  เกิด พ.ศ. 2552           รับเหรียญ 1 – 3 ในรุ่นอายุพร้อมถ้วยรางวัล  6       ใบ

 • รุ่นอายุ 13 ปี  เกิด พ.ศ. 2551            รับเหรียญ 1 – 3 ในรุ่นอายุพร้อมถ้วยรางวัล  6       ใบ

 • รุ่นอายุ 14 ปี  เกิด พ.ศ. 2550           รับเหรียญ 1 – 3 ในรุ่นอายุพร้อมถ้วยรางวัล  6        ใบ

 • รุ่นอายุ 15 ปี – ทั่วไป เกิด พ.ศ. 2549  รับเหรียญ 1 – 3 ในรุ่นอายุพร้อมถ้วยรางวัล  6   ใบ

 1. ประเภทการแข่งขัน

วันเสาร์ที่  3  เมษายน 2564  และวันอาทิตย์ที่ 4  เมษายน  2564

ที่ ประเภท รุ่นอายุ
6 7 8 9 10 11 12 13 14 ทั่วไป
1 ฟรีสไตล์ 50 เมตร X X X X X X X X X X
2 ฟรีสไตล์ 100 เมตร     X X X X X X X X
3 กบ 50 เมตร X X X X X X X X X X
4 กบ 100 เมตร     X X X X X X X X
5 ผีเสื้อ 50 เมตร X X X X X X X X X X
6 ผีเสื้อ 100 เมตร     X X X X X X X X
7 กรรเชียง 50 เมตร X X X X X X X X X X
8 กรรเชียง 100 เมตร     X X X X X X X X
9 เตะเท้าฟรีสไตล์ 50 เมตร X X X X X X        
10 ผลัดฟรีสไตล์ 2 x 50 เมตร X X X X X X X X X X

 

รายการแข่งขัน         

 • วันเสาร์             เตะเท้าฟรี 50 , ฟรี 50 , กบ 100 , ผีเสื้อ 50 , กรรเชียง 100 , ผลัดฟรี 2X50
 • วันอาทิตย์       ฟรี 100 , กบ 50 , กรรเชียง 50 , ผีเสื้อ 100

สำหรับนักกีฬาที่ต้องการที่พักทางคณะกรรมการมีห้องพักที่แนะนำดังนี้

 • สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้                      โทร. 0 5387 2006-7
 • ศูนย์การฝึกอบรมนานาชาติ           โทร. 0 5387 5999
 • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง                    โทร. 0 5387 3412

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *