ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ เมืองย่าโมสวิมมิ่ง แชมป์เปี้ยนส์ชิพ ครั้งที่ 1

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ
เมืองย่าโมสวิมมิ่ง แชมป์เปี้ยนส์ชิพ ครั้งที่ 1

จัดโดย สโมสรว่ายน้ำจังหวัดนครราชสีมา
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา และการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 3

เลื่อนการแข่งขัน จนกว่าสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ
จะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้ง
(แก้ไข 23/06/64)

ณ. สระว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สระ 25 เมตร) อ. เมือง จ.นครราชสีมา


 1. วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันว่ายน้ำ
  • พัฒนาการและยกระดับนักกีฬาว่ายน้ำให้มีมาตรฐานสากลขึ้น
  • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
  • เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
  • เป็นกิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
  • เก็บสถิติแต่ละรายการเพื่อการประมวลผลการพัฒนาไปสู่การแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป
 2. สถานที่แข่งขัน
  • ณ สระว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สระ 25 เมตร) อ. เมือง จ.นครราชสีมา (สระว่ายน้ำ 25 เมตร 6 ช่องว่าย )
 1. วันที่แข่งขัน
  • วันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม 2564  เริ่มแข่งขันเวลา 08:00 น.
  • ประชุมผู้จัดการทีมวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาม 2564 เวลา 07:15 น.
 2. การแบ่งรุ่นอายุใช้ปี พ.ศ. เป็นเกณฑ์ ** ชาย-หญิง**
  • รุ่นอายุ 6 ปี เกิด พ.ศ. 2558 ขึ้นไป (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ )
  • รุ่นอายุ 7 ปี เกิด พ.ศ. 2557 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ )
  • รุ่นอายุ 8 ปี เกิด พ.ศ. 2556 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ )
  • รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2555 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ )
  • รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2554 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ )
  • รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2553 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ )
  • รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2552 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ )
  • รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ.ศ. 2551 (มอบเหรียญ ลำดับ 1 – 3 ในรุ่น มอบถ้วย 20 ใบ ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ )
  • รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2550 (มอบเหรียญ ลำดับ 1 – 3 ในรุ่น มอบถ้วย 20 ใบ ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
  • รุ่นทั่วไปเกิดพ.ศ. 2549 ลงมา (มอบเหรียญ ลำดับ 1 – 3 ในรุ่น มอบถ้วย 20 ใบ ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 1. การสมัครแข่งขัน
  • ไม่จำกัดฝีมือ
  • นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันสามารถสมัครในนามสโมสร ชมรม โรงเรียน จังหวัด
  • สโมสรต่าง ๆที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งนักกีฬาทุกรุ่นในประเภทบุคคลได้ไม่จำกัดจำนวน และต้องแข่งขันในรุ่นอายุตนเองเท่านั้น
  • สโมสรต่าง ๆที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งนักกีฬาทุกรุ่นในประเภททีมผลัดได้รุ่นละไม่เกิน 2 ทีม และต้องแข่งขันในรุ่นอายุตนเองหรืออายุที่มากกว่า สมัครได้เพียงรุ่นใดรุ่นหนึ่งเท่านั้น  ไม่สามารถสมัครแข่งขันในรุ่นอายุที่ต่ำกว่า
 2. สถานที่รับสมัคร
  • เปิดรับสมัครด้วยระบบ online ที่ cnxswimming.com เพื่อความถูกต้องแม่นยำของการสมัคร
  • อ.ไพบูลย์ เจริญสันติ 081-5300-700
  • CNX swimming 061-269-1459
 3. กำหนดการรับสมัคร
  • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ เนื่องจากเลื่อนการแข่งขัน โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง (หากครบจำนวนจะปิดรับสมัครก่อนกำหนด รับสมัครจำนวน 500 คน)
  • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการแข่งขัน และรายละเอียดต่าง ๆ ให้แก้ไขในระบบสมัครแข่งขันก่อนปิดการรับสมัคร
 4. ที่ปรึกษาและสอบถามข้อมูล
  • อ. ประสงค์ จงกลนี 089 – 2803975
  • ดร. สิทธิชัย เป้งคำภา 061-2689954, 081-0606600
 5. ค่าสมัคร
  • รายการเดี่ยวรายการละ 60 บาท
  • รายการผลัด (2 x 60) รายการละ 120 บาท
 6. ประชุมผู้จัดการทีม
  • วาระการประชุม
  • ตรวจสอบรายชื่อและรายการแข่งขันที่ตกหล่น
  • ตรวจสอบรายชื่อและนามสกุลตัวสะกดให้ถูกต้องเพื่อการจัดพิมพ์เกียรติบัตร
  • ชำระค่าสมัคร
  • เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี
 7. การดำเนินการแข่งขันว่ายน้ำ
  • ใช้กติกาสมาพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ (FINA 2013-2017) แปลเป็นภาษาไทย โดยสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
  • การปล่อยตัวแบบครั้งเดียว (ONE START RULE) ไม่มีรอบคัดเลือก ถือเวลาดีที่สุด (TIME FINAL)
  • ในวันแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการแข่งขัน 20 นาที
  • จับเวลาใช้นาฬิกาอัตโนมัติ (TUCH BOARD) หากนาฬิกาอัตโนมัติขัดข้องจะใช้เวลามือประจำลู่แทน
  • ปัญหาใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันและไม่มีกำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการเป็นข้อยุติ
  • นักกีฬาที่อยู่ในรุ่นอายุ 6 – 8 ปี ในการทำผิดกติกา ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
  • ในกรณีประท้วงขอให้ผู้ฝึกสอนเท่านั้น ในการยื่นประท้วงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
  • ผู้ควบคุมทีมจะต้องรับผิดชอบหลักฐานรุ่นอายุของนักกีฬาให้ถูกต้อง หากมีการประท้วงเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา นักกีฬาคนนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที และไม่คืนเงินค่าสมัคร
 8. การนับคะแนน
  • ระยะทาง 25 เมตร จะได้คะแนน 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ตามลำดับ
  • ระยะทาง 50 เมตร จะได้คะแนน 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ตามลำดับ
  • ระยะทาง 100 เมตร จะได้คะแนน 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 ตามลำดับ
  • ทีมผลัด จะได้คะแนน 9, 7, 5, 4, 3, 2 ตามลำดับ
  • รายการ เตะขา ฟรี 25 เมตร กบ 25 เมตร และ ผีเสื้อ 25 เมตร นับคะแนนเหมือนระยะทาง 25 เมตร และมอบเหรียญรางวัลตามปกติ
  • กรณีคะแนนประเภททีมชนะเลิศเท่ากัน จะพิจารณาทีมที่ส่งผู้สมัครมากกว่ารับรางวัล
  • กรณีที่นักกีฬาได้คะแนนรวมชนะเลิศเท่ากัน ในแต่ละรุ่นอายุทั้งชายและหญิงจะพิจารณาผู้ชนะเลิศเพียงผู้เดียว โดยพิจารณาจากจำนวนเหรียญทอง เงิน และทองแดง ตามลำดับ (ในแต่ละรายการ) หากนักกีฬาได้เหรียญรางวัลเท่ากันอีกจะพิจารณาจากผู้ที่อายุน้อยที่สุด
 9. การประท้วง
  • การประท้วงใด ๆ ให้ผู้จัดการหรือตัวแทนทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบหลักฐานถึงฝ่ายจัดการแข่งขันภายใน 20 นาที หลังการประกาศพร้อมเงินประกัน 2,000 บาท หากการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ประท้วง คณะกรรมการจะคืนเงินประกันให้ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่เงินประกัน
 10. ปัญหาใดที่เกิดขึ้น
  • การตัดสินใจให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันและผู้ควบคุมการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด และถือผลการตัดสินเป็นข้อยุติ
 11. รางวัลประเภทบุคคล
  • นักกีฬาที่ชนะที่ 1-2-3 ในรุ่นอายุ 6 – 12  มอบเหรียญทุกชุดการแข่งขัน มอบถ้วย 14 ใบ ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ (มอบเหรียญทุกชุด)
  • นักกีฬาที่ชนะที่ 1-2-3 ในรุ่นอายุ 13 – ทั่วไป  (Time final) มอบถ้วย 20 ใบชาย 10 ใบหญิง 10 ใบ
  • รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมแต่ละรุ่นอายุ 6 – 12 ปี แยกชาย – หญิง ที่ 1 – 7 มีถ้วยรางวัล และ 13 – ทั่วไป ที่ 1 – 10 มีถ้วยรางวัล   หลักเกณฑ์การพิจารณาจะพิจารณาจาก คะแนนบุคคลเท่านั้น ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้นับจำนวนเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง (ในรายการ)ตามลำดับ ถ้าคะแนนและเหรียญเท่ากัน ให้ถือผู้มีอายุน้อยกว่าเป็นผู้ได้รับรางวัล
 1. รางวัลสโมสรยอดเยี่ยมคะแนนรวมสูงสุด 5 รางวัล
  • ทีมที่มีคะแนนรวม ชนะเลิศรวม ชาย – หญิง อันดับ 1 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุนทีม 5,000 บาท
  • ทีมที่มีคะแนนรวม ชนะเลิศรวม ชาย – หญิง อันดับ 2 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุนทีม 3,000 บาท
  • ทีมที่มีคะแนนรวม ชนะเลิศรวม ชาย – หญิง อันดับ 3 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุนทีม 2,000 บาท
  • ทีมที่มีคะแนนรวม ชนะเลิศรวม ชาย – หญิง อันดับ 4 รับถ้วยรางวัล
  • ทีมที่มีคะแนนรวม ชนะเลิศรวม ชาย – หญิง อันดับ 5 รับถ้วยรางวัล
 2. ประเภทการแข่งขันในแต่ละวัน

  รายการแข่งขันวันเสาร์

  รุ่นอายุ

  6 7 8 9 10 11 12 13 14 ทั่วไป
  ส. เตะขา ฟรี 25 ม. / / / 0 0 0 0 0 0 0
  ส. เตะขากบ 25 ม. / / / 0 0 0 0 0 0 0
  ส. เดี่ยวผสม 100 ม. 0 0 0 / / / / / / /
  ส. ฟรีสไตล์ 25 ม. / / / / / / / / / /
  ส. ฟรีสไตล์ 50 ม. / / / / / / / / / /
  ส. กบ 25 ม. / / / / / / / / / /
  ส. กบ 50 ม. / / / / / / / / / /
  ส. ผลัดผีเสื้อ 2×25 / / / / / / / / / /
  ส. ผลัดกบ 2×25 / / / / / / / / / /
  รายการแข่งขันวันอาทิตย์

  รุ่นอายุ

  6 7 8 9 10 11 12 13 14 ทั่วไป
  อ. เตะขาผีเสื้อ 25 ม. / / 0 0 0 0 0 0 0 0
  อ. ฟรีสไตล์ 100 ม. 0 0 / / / / / / / /
  อ. กรรเชียง 25 ม. / / / / / / / / / /
  อ. กรรเชียง 50 ม. / / / / / / / / / /
  อ. ผีเสื้อ 25 ม. / / / / / / / / / /
  อ. ผีเสื้อ 50 ม. / / / / / / / / / /
  อ. ผลัดฟรี 2×25 / / / / / / / / / /

  หมายเหตุ  0  คือ ไม่มีรายการแข่งขัน  และ  /  คือ  มีรายการแข่งขัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *