ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเตรียมชิงแชมป์ประเทศไทย ประจําปี 2564

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเตรียมชิงแชมป์ประเทศไทย ประจําปี 2564*

แก้ไข 24/03/64

เลื่อนการแข่งขันออกไปแบบไม่มีกำหนด

ณ. สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏวิทยาเขต บ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี


1.วัตถุประสงค์

 • เพื่อความเป็นเลิศในการพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำจังหวัดอุบลราชธานี
 • เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมระหว่างสโมสรสมาชิกในภาค 3
 • เพื่อเป็นการทดสอบเวลาให้ผ่านเกณฑ์การแข่งขันในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยของนักกีฬาว่ายน้ําแต่ละรุ่นอายุ
 • เพื่อเป็นการพิจารณาคักเลือกนักกีฬาของจังหวัดในการเข้าร่วม แข่งขันกีฬาภายในประเทศและต่างประเทศดังนี้
 • เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการตัดสินกีฬาว่ายน้ําของนักศึกษา คณะครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกพละศึกษา

2.สถานที่แข่งขัน

 • สระว่ายน้ํามหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาเขตบ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

3.วันที่แข่งขัน

 • วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2564 ใช้การแข่งขันแบบ Timefinal และใช้ระบบจับเวลานาฬิกาอัตโนมัติในการแข่งขัน

4.กติกาการแข่งขัน

 • * แข่งแบบรอบเดียวไม่มีรอบคัดเลือก
 • นักกีฬาต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 10 นาที ในแต่ละรายการ
 • การปล่อยตัวแบบครั้งเดียว(time final)
 • ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ว่ายน้ํานานาชาติ 2013-2017 ฉบับแปลภาษาไทยของสมาคมว่าย น้ําแห่งประเทศไทย

5.ประเภทการแข่งขัน

ชาย หญิง
ฟรีสไตล์ 50 100,200,400,800,1,500 เมตร

กรรเชียง 50,100,200 เมตร

กบ 50,100,200 เมตร

ผีเสื้อ 50,100,200 เมตร

เดี๋ยวผสม 200 400 เมตร

เดี๋ยวผสม 200 ,400 เมตร

ฟรีสไตล์ 50 100,200,400,800,1,500 เมตร

กรรเชียง 50,100,200 เมตร

กบ 50,100,200 เมตร

ผีเสื้อ 50,100,200 เมตร

เดี๋ยวผสม 200 400 เมตร

เดี๋ยวผสม 200 ,400 เมตร

6.การสมัครเข้าแข่งขัน

 • รับสมัครจํานวน ไม่เกิน 500 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564 – 5 พฤษภาคม 2564
 • รายการเดียวค่าสมัคร รายการละ 60 บาท รายการพลัด รายการละ 120 บาท โดยสมัครผ่าน www.cnxswimming.com
 • CNX swimming เบอร์โทรศัพท์ 061-269-4159 Line id: cnxswim

7.นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มและ 3 รุ่นอายุ ดังนี้

 • กลุ่มทั่วไป คือนักกีฬาที่เกิดก่อนจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2545
 • กลุ่ม 1 คือนักกีฬาที่เกิดระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2546 – วันที่ 31 ธันวาคม 2548
 • กลุ่ม 2 คือนักกีฬาที่เกิดระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2549 – วันที่ 31 ธันวาคม 2550
 • กลุ่ม 3 คือนักกีฬาที่เกิดระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2551 – วันที่ 31 ธันวาคม 2552
 • กลุ่ม 4 คือนักกีฬาที่เกิดระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2553 – วันที่ 31 ธันวาคม 2554
 • รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี เกิด 1 มกราคม 55 – วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 • รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี เกิด 1 มกราคม 56 – วันที่ 31 ธันวาคม 2556
 • รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี เกิด 1 มกราคม 57 – วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายการ

กลุ่มอายุ
ทั่วไป กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 รุ่นอายุ 9 ปี รุ่นอายุ 8 ปี รุ่นอายุ 7 ปี
ฟรีสไตล์ 50 เมตร / / / / / / / /
ฟรีสไตล์ 100 เมตร / / / / / / / /
ฟรีสไตล์ 200เมตร / / / / / / / ไม่มี
ฟรีสไตล์ 400 เมตร / / / / / ไม่มี ไม่มี ไม่มี
ฟรีสไตล์ 800 เมตร / / / / / ไม่มี ไม่มี ไม่มี
ฟรีสไตล์ 1500 เมตร / / / / / ไม่มี ไม่มี ไม่มี
กรรเชียง 50 เมตร / / / / / / / /
กรรเชียง 100 เมตร / / / / / / / ไม่มี
กรรเชียง 200 เมตร / / / / / ไม่มี ไม่มี ไม่มี
กบ 50 เมตร / / / / / / / /
กบ 100 เมตร / / / / / / / ไม่มี
กบ 200 เมตร / / / / / ไม่มี ไม่มี ไม่มี
ผีเสื้อ 50 เมตร / / / / / / / /
ผีเสื้อ 100 เมตร / / / / / / / ไม่มี
ผีเสื้อ 200 เมตร / / / / / ไม่มี ไม่มี ไม่มี
เดี่ยวผสม 200 เมตร / / / / / / / ไม่มี
เดี่ยวผสม 400 เมตร / / / / / ไม่มี ไม่มี ไม่มี
ผลัดฟรี 4×50 เมตร / / / / / / / /
ผลัดผสม 4×50 เมตร / / / / / / / /
ผลัดMIX 4×50 เมตร / / / / / / / /

8.เกณฑ์การเข้าร่วมแข่งขัน

 • ไม่มี

9.คุณสมบัตินักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน

 • การแข่งขันประเภทบุคคลนักกีฬาต้องสังกัดในกลุ่มอายุของตนเองเท่านั้น

10.การนับคะแนน

 • ประเภทบุคคล นับคะแนน 1-8 ได้คะแนน 18.9,7,5,4,3,2,1ตามลําดับ
 • ทําลายสถิติภาค ได้คะแนน 100 คะแนน
 • ทําลายสถิติประเทศไทยในรุ่นอายุ ได้ 300 คะแนน
 • ทําลายสถิติประเทศไทยรุ่นทั่วไป ได้ 600 คะแนน

11.รางวัลการแข่งขัน

 • นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับใบประกาศเกียรติบัตรรับรองจากชมรมว่ายน้ําภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นักกีฬาที่ได้ชนะเลิศอันดับ 1,2,3 จะได้รับเหรียญรางวัล

12.การประชุมผู้จัดการทีม

 • วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ก่อนการแข่งขัน เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสระ ว่ายน้ํา มหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาเขตบ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

13.การประท้วงการแข่งขัน

 • ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนเป็น ผู้ยื่นประท้วงเท่านั้น

14.การสละสิทธิการแข่งขัน

 • ให้ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีมเป็นผู้แจ้งการสละสิทธิการแข่งขันในการประชุม หมายเหตุ: กรณีนักกีฬาบาดเจ็บระหว่างการแข่งขัน ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นแต่จะดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เท่านั้น

15.การรักษาความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะดําเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19)ตามคําแนะนําข้อกําหนดของคณะกรรมการควบคุมโรค เขตท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี อย่าง เคร่งครัดเช่น รักษาระยะห่าง การสวมหน้ากาก ตลอดการชมหรือการปฏิบัติหน้าที่ การตั้งจุด ตรวจวัด อุณหภูมิ ยกเว้นนักกีฬาในขณะทําการฝึกซ้อมและแข่งขัน
 • คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และรถฉุกเฉิน ในกรณีที่มีความจําเป็นที่จะต้องขนย้าย ไปส่งโรงพยาบาล ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
 • ในกรณีที่มีนักกีฬาบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว่างการแข่งขัน คณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น จะมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเท่านั้น
 • ในกรณีที่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่อื่นใด มีทรัพย์สินสูญหายคณะกรรมการจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

16.รางวัลการแข่งขัน

 • เหรียญรางวัล อันดับที่ 1 – อันดับที่ 3 ( นักกีฬากลุ่มทั่วไป และนักกีฬากลุ่ม 1 – 4 )
 • เหรียญรางวัล อันดับที่ 1 – อันดับที่ 3 (นักกีฬารุ่นอายุ 7-9 ปี แจกเหรียญทุกฮีท )
 • ถ้วยรางวัล อันดับที่ 1 – อันดับที่ 3 ( นักกีฬากลุ่มทั่วไป และนักกีฬากลุ่ม 1 – 4 )
 • ถ้วยรางวัล อันดับที่ 1 – อันดับที่ 3 (นักกีฬารุ่นอายุ 7-9 ปี ) 16.5 ใบประกาศนียบัตร

ลงชื่อ

( นายวรากุล สกุลพงศ์ )

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้ฝึกสอนและนักกีฬาว่ายน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานชมรมว่ายน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *