ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ ดงภูเกิด สวิมมิ่งคัพ ครั้งที่ 2

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ

ดงภูเกิด สวิมมิ่งคัพ ครั้งที่ 2

ณ. สระว่ายน้ำดงภูเกิด ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
อ.เมือง จ.พิษณุโลก

วันที่ 28-29 มีนาคม 2563

Download ระเบียบการแข่งขัน : คลิกที่นี่

**************************************************************

ระเบียบการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ  โครงการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำดงภูเกิดสวิมมิ่งคัพ

ครั้งที่ ๒  ประจำปี ๒๕๖๓   ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓

ชิงถ้วยเกียรติยศของ  พลตรี กิตติพงษ์  แจ่มสุวรรณ

ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  

ณ สระว่ายน้ำดงภูเกิด (ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ) ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

********************************************************************************************

สระว่ายน้ำดงภูเกิด ได้จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ทำกิจกรรมร่วมกันและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนากีฬาว่ายน้ำ สู่ความเป็นเลิศ อันจะเป็นแรงกระตุ้นในการต่อต้านและหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด
 • เพื่อส่งเสริมและให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเรียนรู้ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
 • เพื่อสร้างนักกีฬาว่ายน้ำรุ่นใหม่ที่มีทักษะการฝึกซ้อมมาตรฐานทดแทนนักกีฬาเดิมในการเตรียมทีมนักกีฬาว่ายน้ำในระดับจังหวัดและระดับประเทศ
 • เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อหาประสบการณ์ และพัฒนาการสอนให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นที่รู้จักแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมและผู้ปกครองที่เข้าร่วมแข่งขัน

********************************************************************************************

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการแข่งขันดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้วางระเบียบการแข่งขันไว้ ดังนี้

๑. ชื่อการแข่งขัน

๑.๑ การแข่งขันนี้ เรียกว่า โครงการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ดงภูเกิดสวิมมิ่งคัพ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

๒. กำหนดการแข่งขัน

๒.๑ วันแข่งขัน วันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓

๒.๒ เปิดรับสมัคร ตั่งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

๒.๓ ประชุมผู้จัดการทีม ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารสระว่ายน้ำ

๒.๔ วาระการประชุม

๒.๔.๑ ตรวจสอบรายชื่อและรายการที่ตกหล่น รับสูจิบัตรเอกสารแข่งขันอื่นๆ ชำระค่าสมัครแข่งขัน

๒.๕ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการแข่งขัน และรายละเอียดต่างๆ ไม่รับแก้ไขทางโทรศัพท์ จะรับเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น (ต้องหาหลักฐานที่ง่ายต่อการตรวจสอบ)

๓. สถานที่แข่งขัน

 • สระว่ายน้ำดงภูเกิด สระฯ ๒๕ เมตร (ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ) อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

๔. รุ่นและกลุ่มอายุการแข่งขัน

 • อายุไม่เกิน ๖ ปี เกิดตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ – ปัจจุบัน
 • อายุไม่เกิน ๗ ปี เกิดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน
 • อายุไม่เกิน ๘ ปี เกิดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
 • อายุไม่เกิน ๙ ปี เกิดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน
 • อายุไม่เกิน ๑๐ ปี เกิดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน
 • อายุไม่เกิน ๑๑ ปี เกิดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน
 • อายุไม่เกิน ๑๒ ปี เกิดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน
 • อายุไม่เกิน ๑๓ ปี เกิดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน
 • อายุไม่เกิน ๑๔ ปี เกิดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน
 • รุ่นทั่วไป เกิด พ.ศ.๒๕๔๘ ลงมา

๕. รางวัลการแข่งขันประเภทบุคล

 • รุ่นไม่เกินอายุ ๖ ปี (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วยรางวัล ชาย ๑๐ ใบ, หญิง ๑๐ ใบ)
 • รุ่นไม่เกินอายุ ๗ ปี (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วยรางวัล ชาย ๑๐ ใบ, หญิง ๑๐ ใบ)
 • รุ่นไม่เกินอายุ ๘ ปี (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วยรางวัล ชาย ๑๐ ใบ, หญิง ๑๐ ใบ)
 • รุ่นไม่เกินอายุ ๙ ปี (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วยรางวัล ชาย ๑๐ ใบ, หญิง ๑๐ ใบ)
 • รุ่นไม่เกินอายุ ๑๐ ปี (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วยรางวัล ชาย ๑๐ ใบ, หญิง ๑๐ ใบ)
 • รุ่นไม่เกินอายุ ๑๑ ปี (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วยรางวัล ชาย ๑๐ ใบ, หญิง ๑๐ ใบ)
 • รุ่นไม่เกินอายุ ๑๒ ปี (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วยรางวัล ชาย ๑๐ ใบ, หญิง ๑๐ ใบ)
 • รุ่นไม่เกินอายุ ๑๓ ปี (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วยรางวัล ชาย ๑๐ ใบ, หญิง ๑๐ ใบ)
 • รุ่นไม่เกินอายุ ๑๔ ปี (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วยรางวัล ชาย ๑๐ ใบ, หญิง ๑๐ ใบ)
 • รุ่นอายุ ทั่วไป (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วยรางวัล ชาย ๑๐ ใบ, หญิง ๑๐ ใบ)

๖. สอบถามรายละเอียด

 • ร.ท.วีระชัย ธิจันทร์  โทร ๐๘๙-๖๔๒๒๒๙๔
 • ร.ต.ปรีชา อินโศภณ โทร ๐๘๑-๔๗๗๙๓๓๙
 • จ.ส.อ.ประทีป สายทอง (ครูน้อย) โทร ๐๘๙-๙๐๗๓๐๗๑

๗. การให้คะแนน

 • ประเภทบุคล เมื่อนักกีฬาเข้าร่วมแข่นขันในแต่ละรายการเสร็จสิ้นจะนำเวลามาจัดเรียงลำดับจากเวลาที่น้อยไปหามาก จำนวน ๑๐ ลำดับ เรียงลำดับจาก ๑ – ๑๐ จะได้คะแนน ๑๓ , ๑๑ , ๙ , ๗ , ๖ , ๕ , ๔ , ๓ , ๒ , ๑  ตามลำดับ
 • ประเภททีมทีมที่มีเวลาเป็นที่ ๑ – ๖ จะได้คะแนน ๙ , ๗ , ๕ , ๔ , ๓ , ๒ ตามลำดับ
 • กรณีที่นักกีฬาได้คะแนนเท่ากันในแต่ละรุ่นอายุทั้งชายและหญิงจะพิจารณาผู้ที่ชนะเลิศเพียงผู้เดียวโดยพิจารณาจากจำนวนเหรียญ ทอง เงิน ทองแดง  ที่นำเอาเวลาในรายการแข่งขันแต่ละรายการมาจัดเรียงลำดับจากผู้ที่มีเวลาดีที่สุดถึงผู้ที่ทำเวลาที่สุดท้าย หากนักกีฬายังมีจำนวนเหรียญเท่ากันให้พิจารณาจากผู้ที่อายุน้อยที่สุด
 • กรณีคะแนนประเภททีมชนะเลิศเท่ากันให้พิจารณาทีมที่ส่งผู้เข้าแข่งขันน้อยกว่ารับรางวัล

๘. กำหนดการรับสมัครและเงินค่าสมัคร

 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 10 วันก่อนการแข่งขัน หรือครบจำนวน 450 คนจะปิดรับก่อนกำหนด
 • ค่าสมัครประเภทบุคคลรายการละ ๕๐ บาทต่อคน ประเภททีมผลัดรายการละ ๑๐๐ บาทต่อทีม
 • ค่าสมัครประเภทว่ายผลัดครอบครัว ครอบครัวละ ๖๐๐ บาท ผลัด ๔ × ๒๕ เมตร (ทีมผลัดประเภทครอบครัว เมื่อคืนขำเสร็จแล้วรับมอบรางวัลเป็นเหรียญรางวัลเหรียญทองหมดทุกทีมและทุกคน และในแต่ละทีมได้รับมอบถ้วยรางวัลสมเด็จพระเอกาทศรถ ด้วยทีมละ 1 องค์)

๙. การสมัครแข่งขัน

 • เปิดรับสมัครด้วยระบบ online ที่ cnxswimming.com
 • ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ cnxswimming.com
 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการแข่งขัน และรายละเอียดต่าง ๆ สามารถแก้ไขรายการแข่งขันได้ที่ cnxswimming.com ก่อนวันปิดรับสมัคร

๑๐. คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครเข้าแข่งขันสังกัด สโมสร/ชมรม/โรงเรียน เท่านั้น
 • รายการประเภทบุคลต้องสมัครในรุ่นของตนเองเท่านั้น
 • ประเภททีมผลัดรุ่นอายุน้อยขึ้นไปแข่งขันในรุ่นอายุมากกว่าได้แต่เลือกว่ายได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น (แต่ละรุ่นอายุส่งได้ไม่จำกัดจำนวนทีม)
 • การคิดคะแนนบุคคลและผลัด (ต้องมีผู้เข้าแข่งขัน ๓ ทีมขึ้นไป)
 • ไม่จำกัดจำนวนรายการ และจำนวนนักกีฬา
 • ไม่จำกัดฝีมือ

๑๑.  กติกาการแข่งขัน

 • ใช้กติกาของสหพันธ์ว่ายน้ำสมัครเล่นนานาชาติ(FINA)
 • การปล่อยตัวแบบ(ONE START RUIE) ไม่มีรอบคัดเลือก
 • รายการแข่งขันที่มีผู้สมัครเข้าแข่งขันไม่ครบ ๓ คน จะต้องมาจาก ๓ สโมสร จะจัดทีมให้มีการแข่งขันและมอบเหรียญรางวัล แต่ไม่นับคะแนน
 • จับเวลาใช้นาฬิกาอัตโนมัติ (TOUCH BOARD) หากนาฬิกาอัตโนมัติขัดข้องจะใช้เวลาจับด้วยมือแทน
 • หากปัญหาใดเกิดขึ้นการตัดสินจะให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดและถือผลการตัดสินเป็นข้อยุติ
 • ไม่รับดูภาพถ่ายจากกล้องวีดีโอ ในกรณีมีการประท้วง

๑๒. การดำเนินการแข่งขัน

 • จับเวลาใช้นาฬิกาอัตโนมัติ (TOUCH BOARD)
 • นักกีฬาจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักกีฬาต่อนายทะเบียนเพื่อรายงานตัว และรับเหรียญรางวัล

๑๓. การรายงานตัวแข่งขัน

 • การรายงานตัว นักกีฬาต้องมารายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน ๑๕ นาที หรือดูที่ป้ายบอกรายการ

๑๔. การรับเหรียญรางวัล

 • จะต้องมารายงานตัว ภายหลังจากการประกาศผลการแข่งขัน ๑๕ นาที
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับเกียรติบัตรรวมสถิติ ประเภทบุคคลของตนเองคนละ ๑ ใบ
 • หลักเกณฑ์การพิจารณาจาก คะแนนบุคคลเท่านั้น ถ้าคะแนนเท่ากันให้นับจำนวนเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดงตามลำดับ ถ้าคะแนนและเหรียญเท่ากัน ให้ถือผู้มีอายุน้อยกว่าเป็นผู้ได้รับรางวัล
 • หลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทคะแนนรวมทีม พิจารณาจากประเภทบุคคล ชาย-หญิง ทุกรุ่นอายุรวมกันและประเภททีมผลัด เป็นประเภทคะแนนรวมทีม

๑๕. รางวัลสโมสรยอดเยี่ยม

 • สโมสรยอดเยี่ยมคะแนนรวมอันดับที่ ๑ รับเงิน ๗,๐๐๐  บาท พร้อมถ้วย
 • สโมสรยอดเยี่ยมคะแนนรวมอันดับที่ ๒ รับเงิน ๕,๐๐๐  บาท พร้อมถ้วย
 • สโมสรยอดเยี่ยมคะแนนรวมอันดับที่ ๓ รับเงิน ๓,๐๐๐  บาท พร้อมถ้วย
 • สโมสรยอดเยี่ยมคะแนนรวมอันดับที่ ๔ รับเงิน ๒,๐๐๐  บาท พร้อมถ้วย
 • สโมสรยอดเยี่ยมคะแนนรวมอันดับที่ ๕ รับเงิน ๑,๐๐๐  บาท พร้อมถ้วย

๑๖. การประท้วง

๑๖.๑ ประท้วงคุณสมบัติต้องกรอกแบบฟอร์ม พร้อมหลักฐาน ถึงผู้ควบคุมการแข่งขัน ก่อนการแข่งขันโดยผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนเท่านั้น พร้อมวางเงินประกัน ๒,๐๐๐ บาท(สองพันบาทถ้วน)  หากเป็นผลจะคืนเงินประกัน และตัดสิทธิการแข่งขันของคู่กรณีทันที พร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งต้นสังกัดเพื่อทราบต่อไป

๑๖.๒ ประท้วงผลการแข่งขัน  ต้องกรอกแบบฟอร์มพร้อมหลักฐาน  ถึงผู้ควบคุมการแข่งขันภายใน ๓๐ นาทีหลังจากรายการแข่งขันนั้นสิ้นสุดลง โดยผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนเท่านั้น พร้อมวางเงินประกัน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) หากเป็นผลจะคืนเงินประกัน

๑๗. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน

         ๑๗.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคำตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยเคร่งครัด

๑๗.๒ ให้นักกีฬาไปรายงานตัวทันที  ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้เรียกให้ไปรายงานตัวและจะมีการประกาศเพียง ๒ ครั้ง

๑๗.๓ ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมควรกับความเป็นนักกีฬาที่ดีและต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

๑๗.๔ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ไม่ลงแข่งขันตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยไม่มีเหตุอันควรให้ปรับเป็นแพ้และยกเลิกรายการที่เหลือการแข่งขัน

๑๘. กำหนดการทั่วไป

 • ๐๖.๐๐ น. เปิดสระวอร์มร่างกายก่อนแข่งขัน
 • ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน  รับสูจิบัตร ชำระเงิน ตรวจรายการแข่งขัน
 • ๐๘.๐๐ น. ปิดรับการแก้ไขรายการ (จะแก้ไขเฉพาะรายการที่เป็นความผิดพลาดของผู้จัดเท่านั้น)
 • ๐๘.๓๐ น. เริ่มการแข่งขัน

๑๙. ประเภทการแข่งขันทั้งชายและหญิง

ประเภทการแข่งขัน

แข่งขันวันเสาร์

๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ทั่วไป
ผลัดครอบครัว ๔×๒๕ เมตร /
เดี่ยวผสม ๑๐๐ เมตร / / / / / /
เตะขาฟรี ๒๕ เมตร / / / /
เตะขาผีเสื้อ ๒๕ เมตร / / / /
เตะขากบ ๒๕ เมตร / / / /
ฟรี ๕๐ เมตร / / / / / / / / / /
กรรเชียง ๒๕ เมตร / / / / / / / / / /
กบ ๒๕ เมตร / / / / / / / / / /
ผีเสื้อ ๒๕ เมตร / / / / / / / / / /
ฟรี ๑๐๐ เมตร / / / / / / / / /
ผลัดกบ ๒×๒๕ เมตร / / / / /

 

ประเภทการแข่งขัน

แข่งขันวันอาทิตย์

๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ทั่วไป
กรรเชียง ๕๐ เมตร / / / / / / / / / /
ฟรี ๒๕ เมตร / / / / / / / / / /
กบ ๕๐ เมตร / / / / / / / / / /
ผีเสื้อ ๕๐ เมตร / / / / / / / / / /
ฟรีสไตล์ ๒๐๐ เมตร / / / / / /
ผลัดผีเสื้อ ๒×๒๕ เมตร / / / / /
ผลัดฟรี ๒×๒๕ เมตร / / / / /

หมายเหตุ  เตะขาฟรี, ผีเสื้อ,กบ ทางผู้จัดจะแจกเหรียญทองทุกคน ที่สมัครแข่งขันเตะขาทั้ง ๓ ท่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเด็กใหม่ที่เข้าร่วมแข่งขัน

๒๐. อื่นๆ

๒๐.๑ ในกรณีนักกีฬา ผู้ปกครอง หรือผู้ฝึกสอน แสดงกิริยาไม่สุภาพ คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสิทธิ์ออกจาการแข่งขันในครั้งนี้  หรือครั้งต่อไป

๒๐.๒ อุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการแข่งขัน  คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบตามหลักสากลโดยจะเตรียมการปฐมพยาบาลในขั้นต้นไว้เท่านั้น

๒๑. การใช้ระเบียบการแข่งขัน

ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำของดงภูเกิดสวิมมิ่งคัพ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศเป็นต้นไป

 

พันเอกสุริยัน   ประพิตรไพศาล

ผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ ๒๓  กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓

ผู้จัดการสระว่ายน้ำดงภูเกิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *