ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ กกท.5 ต้านยาเสพติดครั้งที่ 5

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ
กกท.5 ต้านยาเสพติดครั้งที่ 5

แก้ไข* 10/04/2564
จัดโดย ชมรมว่ายน้ำ กกท.ภาค 5 จ.เชียงใหม่

เลื่อนการแข่งขัน จะแจ้งกำหนดการใหม่อีกครั้ง

ณ. สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่


 1. วัตถุประสงค์
 • เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนที่มีความสนใจในการเล่นกีฬาว่ายน้ำ และใช้เวลาว่างในการฝึกฝนตนเองให้มีการพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำให้ดียิ่งขึ้นสู่ระดับสากล
 • เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีความรัก ความอบอุ่น
 • เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ
 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
 1. วันที่แข่งขัน
 • ประชุมผู้จัดการทีมวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.15 น.
 • วันที่ 24 เมษายน 2564  เริ่มแข่งขันเวลา 07.30 น.
 • รายงานตัวในการแข่งขัน 07.15 น.
 1. สถานที่ทำการแข่งขัน
 • ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
 1. กติกาการแข่งขัน
 • การปล่อยตัวแบบ One Start Rule
 • ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก แต่จะถือเวลาที่ดีที่สุดในการตัดสิน (ใช้ Touch Board)
 • รายการที่มีผู้สมัครเข้าแข่งขันไม่ครบ 3 คน และต้องมาจาก 2 สโมสร จะจัดให้มีการแข่งขันปกติและมอบเหรียญแต่ไม่นับคะแนน
 • การแข่งขันจะใช้ 8 ลู่ แจกเหรียญ ทุกชุด
 • ปัญหาใดที่เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ
 • ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบคุณสมบัติของนักกีฬาให้ถูกต้องหากมีการประท้วง และคณะกรรมการสามารถพิสูจน์ ได้ว่าผิดจริง นักกีฬาคนนั้นถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันทีและไม่คืนเงินค่าสมัคร
 1. คุณสมบัตินักกีฬา
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครเข้าแข่งขันในนามสโมสร ชมรม โรงเรียน จังหวัด และอิสระได้
 • ประเภทบุคคลจะต้องแข่งขันตามรุ่นอายุตนเองเท่านั้น ไม่จำกัดท่าว่ายการแข่งขัน (ในแต่ละรุ่น)
 1. สถานที่รับสมัคร
 •  อาจารย์ไพบูลย์  เจริญสันติ โทร. 081-5300700 (สมัครออนไลน์ www.cnxswimming.com)
 1. วันที่รับสมัคร
 • วันที่ 26 มีนาคม 2564 -14 เมษายน 2564
 1. ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • ประเภทบุคคล 6-7 ปีคนละ 400 บาท
 • ประเภทบุคคล 8 ปีขึ้นไปคนละ 600 บาท
 • ชำระค่าสมัครโดยโอนเงินเข้า ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 066-8244769 นฐนัธย์ ใยบัว ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 พร้อมนำหลักฐานการโอนแสดงใน Line ID 3140700108 เพื่อรับ บัตรประจำตัวนักกีฬา (ID Card) ในวันที่ 24 ก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น หมายเหตุ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบกรุณาโอนพร้อมกันทั้งชมรม
 1. หลักฐานการสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย ถ้าเคยแข่งของระบบ CNX swimming ไม่ต้องใช้
 1. ปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้น
 • ปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นถือคำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ
 • คณะกรรมการขอสงวนสิทธิจะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใดๆ หรือสิทธิการแข่งขันของนักกีฬาทุกกรณี
 • การยื่นประท้วงให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนที่มีรายชื่อในใบสมัครเท่านั้นมีสิทธิในการประท้วง ต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อประธานจัดการแข่งขันหรือผู้แทนภายใน 30 นาที หลังรายการนั้น ประกาศผลและวางเงิน 2,000 บาท หากการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นไปตามประท้วง คณะกรรมการจะคืนเงินประกันให้ ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลจะยึดเงินประกันไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
 1. รางวัลการแข่งขัน
 • รางวัลประเภทบุคคล
  • นักกีฬาที่ได้รับเหรียญทองจะได้รับเงินรางวัลทุกคน
  • นักกีฬาประเภทบุคคลแจกเหรียญทุกชุด (นักกีฬาที่ได้อันดับ 1 ในแต่ละชุดจะได้รับเหรียญทองพร้อมเงินรางวัล ส่วนอันดับ 2,3 จะได้รับเหรียญเงินและทองแดงตามปกติ) แต่ละรุ่นอายุมีถ้วยรางวัลคะแนนรวมบุคคล 20 ใบ (ชาย 10 ใบ, หญิง 10 ใบ)
 • รางวัลประเภททีม
  • รางวัลคะแนนรวมทีม ชนะเลิศ อันดับ 1-5 รับถ้วยรางวัล
 1. การนับคะแนน
 • ประเภทบุคคล 
  • ระยะทาง   50,100 เมตร จะได้คะแนน 20, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1

13.รุ่นอายุการแข่งขัน (ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)

 • รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปีเกิด พ.ศ. 2558 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคล 20 ใบ
 • รุ่นอายุ 7 ปี   เกิด พ.ศ. 2557  รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคล 20 ใบ
 • รุ่นอายุ 8 ปี   เกิด พ.ศ. 2556 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคล 20 ใบ
 • รุ่นอายุ 9 ปี   เกิด พ.ศ. 2555 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคล 20 ใบ
 • รุ่นอายุ 10 ปี  เกิด พ.ศ. 2554 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคล 20 ใบ
 • รุ่นอายุ 11 ปี  เกิด พ.ศ. 2553 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคล 20 ใบ
 • รุ่นอายุ 12 ปี  เกิด พ.ศ. 2552  รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคล 20 ใบ
 • รุ่นอายุ 13 ปี  เกิด พ.ศ. 2551 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคล 20 ใบ
 • รุ่นอายุ 14 ปี  เกิด พ.ศ. 2550 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคล 20 ใบ
 • รุ่นอายุ ทั่วไปเกิดไม่เกิน พ.ศ. 2549 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคล 20 ใบ
 1. ประเภทการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564

ที่ ประเภท รุ่นอายุ
6 7 8 9 10 11 12 13 14 ทั่วไป
1 ฟรีสไตล์ 50 เมตร x x x x x x x x x x
2 ฟรีสไตล์ 100 เมตร x x x x x x x x
3 กบ 50 เมตร x x x x x x x x x x
4 กบ 100 เมตร x x x x x x x x
5 ผีเสื้อ 50 เมตร x x x x x x x x x x
6 ผีเสื้อ 100 เมตร x x x x x x x x
7 กรรเชียง 50 เมตร x x x x x x x x x x
8 กรรเชียง 100 เมตร x x x x x x x x
9 เตะเท้าฟรีสไตล์ 50 เมตร x x

รายการแข่งขัน เตะขา, ผีเสื้อ100,ผีเสื้อ50, กบ100, กบ50, กรรเชียง100, กรรเชียง50, ฟรี50,ฟรี100

หมายเหตุ  รับสมัครนักกีฬาไม่เกิน 400 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *