ฟรีสไตล์ 800 เมตร | 3 2020

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 800 เมตร

swim5.jpg
ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่

ฟรีสไตล์ 800 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีหญิง

1. วิตต์ชญา จ้าวเจริญ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 11:24.56
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

2. นันท์ปภัทร์ งดงาม
ชมรม Chalawan Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 12:23.69
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

3. อัฐภิญญา เบิร์ต
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 12:54.72
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

4. วาสิตา ผะเดิมชิต
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 12:55.15
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

5. ณัชริญา พร้อมญาติ
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 13:20.10
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

6. พิชญธิดา เมืองวงค์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 13:28.00
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

7. ญาณาธิป คัมภีร์
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 13:36.61
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

ฟรีสไตล์ 800 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีหญิง

1. นวรัตน์ ไทยแท้
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 10:45.88
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

2. ทอดาว เทสินทโชติ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 10:53.84
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

3. ธนัชญา คงทวีบุญ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 10:56.17
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

4. กีรติกา อินต๊ะ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 11:07.16
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

5. นันทัชทร ปานหมอก
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำจังหวัดแพร่
เวลาที่ทำได้ 11:40.52
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

6. กนกลักษณ์ สิงหอม
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 11:43.27
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

7. วรวลัญช์ เจริญศรี
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 11:47.39
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

8. จิรัชญา ชัยมงคล
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 11:47.93
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

9. สริตา วงค์สถาน
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 12:03.94
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

10. ฟาติน โมลา
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 12:22.93
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

ฟรีสไตล์ 800 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีหญิง

1. ธนพร ยิ่งวัฒนโชติ
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 10:26.42
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

2. มานิตา ทายะนา
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 10:38.81
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

3. พัชรพร จำปาศรี
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 10:40.86
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

4. เพียงขวัญ หัวนา
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 11:25.66
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

5. พามิลา นามวงศ์พรหม
ชมรม K-Fight Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 11:35.32
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

6. รักษิณา เรืองทรัพย์ไพศาล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 11:37.91
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

7. กัลย์นิติ วัฒน์ธนสิริ
ชมรม สโมสร SP Swimming Club Phrae
เวลาที่ทำได้ 12:06.15
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

8. พัชชิญาพร สุภา
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 12:15.90
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

9. กนกวรรณ มณีวรรณ์
ชมรม โรงเรียนวัดเวฬุวัน
เวลาที่ทำได้ 12:40.64
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

10. ศิวญดา ศิริ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 12:43.07
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

ฟรีสไตล์ 800 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีหญิง

1. อรจิรา มีบุญ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 10:28.98
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

2. ธนัชญา ยะนิล
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 10:32.18
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

3. ธนัญญาพร แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 10:34.62
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

4. เอื้องทิพย์ แสงหล้า
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 10:53.38
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

5. ณภัทร บุญแรง
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 11:09.18
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

6. สุกฤตา สายเนตร
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 11:17.34
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

7. นุตประวีณ์ ศิริไพบูลย์
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 11:29.58
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

8. ลักษมีโชติ วัตร์สาร
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 11:33.71
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

9. วิชญาดา อินต๊ะวิชัย
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 11:43.54
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

10. ฉัฐดาว คำดา
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 11:50.80
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

ฟรีสไตล์ 800 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีหญิง

1. คชานันท์ พันธ์ไพศาล
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 09:38.93
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

2. นวพร ไทยแท้
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 09:40.46
รายการคัดเลือกเยาวชนเชียงใหม่ 2560

3. นัทธมน พึ่งพุ่ม
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 10:17.84
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

4. อักษราภัค คุ้มชาติ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 10:37.22
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

5. จิณห์นิภา เจริญเกษมวิทย์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 11:30.92
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

6. หวัณป์ยิหวา ไชยวงค์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 11:53.17
รายการChiangmai Sport Hero Challenge 2017

7. พรภัสร์ชนก หงส์มัคณัฐ
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 12:12.53
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

8. ขวัญชนก อะทะวงษา
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 12:48.89
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

ฟรีสไตล์ 800 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีหญิง

1. จรรยา นายเป็ง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 09:56.93
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

2. อภิชญา ศรีวงค์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 10:03.42
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

3. ณัฐกานต์ ศรีคำ
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 10:09.17
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

4. ศุภัทชา ประทุมศรี
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 11:36.50
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

5. กิติกานต์ กิติ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 11:54.78
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

6. ศุภจิรา จันทรา
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 13:01.68
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

ฟรีสไตล์ 800 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีหญิง

1. อริชญ์ศรา หงส์ฤทธิพันธุ์
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 09:39.14
รายการคัดเลือกเยาวชนเชียงใหม่ 2560

2. สาธิดา สุนทราภิชาต
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 09:40.17
รายการคัดเลือกเยาวชนเชียงใหม่ 2560

3. กันติชา ลีลาเจริญทอง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 10:01.76
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

4. ขนิษฐา กาวิชา
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 11:32.96
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *