ฟรีสไตล์ 50 เมตร | 1 2020

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร


ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่

ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 6 ปีชาย

1. ภัทรพงษ์ ทาตุ้ย
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:00:48.27
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. จิตติพัฒน์ บุญจ๋อม
ชมรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวลาที่ทำได้ 0:01:03.75
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. พชรภัทร แสงสว่าง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:06.73
รายการMFU Swimming Championship #4

4. ญาณวุฒิ มิ่งขวัญ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:14.11
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. ชยาธร พูลเพิ่ม
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.94
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. ณชย เลิศปฏิภานพงษ์
ชมรม ชมรมกีฬาว่ายน้ำจังหวัดพิจิตร
เวลาที่ทำได้ 0:01:22.56
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

7. กฤษฏ์ณัชพล ชัยมณีวรรณ์
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:01:23.31
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. กษมนนท์ สุวิชานโธ
ชมรม มณฑลทหารบกที่39
เวลาที่ทำได้ 0:01:28.81
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

9. สิรวิชญ์ เดือนเพ็ญ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 0:01:29.82
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

10. กิตติศักดิ์ เพิ่มวิริยะกุล
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:01:33.46
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 6 ปีหญิง

1. มีรัก จันทร์ประดิษฐ์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:53.84
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. วาริรินทร์ วงค์ตันกาศ
ชมรม ประชาบำรุงพะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:01:10.58
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. กมลรัตน์ ยินดีทรัพย์
ชมรม บ้านเด็กคิดดี
เวลาที่ทำได้ 01:18.16
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

4. กัญรัสม์ เพชรสุนทรพจน์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:20.66
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. ภัควลัญชญ์ หงษ์คำ
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:01:26.97
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. เบญญาภา นุตตะละ
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:01:29.44
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. ณัฐภัสสร แก้วประเสรืฐสม
ชมรม กีฬากรุงเก่า
เวลาที่ทำได้ 01:30.62
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

8. พรนภัส เผ่าต๊ะใจ
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:01:34.38
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. ญาณัจฉรา พลยา
ชมรม สปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:34.82
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

10. กาญจนฉัตร ศิริยศ
ชมรม ชมรมกีฬาว่ายน้ำจังหวัดพิจิตร
เวลาที่ทำได้ 0:01:38.6
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 7 ปีชาย

1. รัชชานนท์ อุตใหม่
ชมรม โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 0:00:40.29
รายการMFU Swimming Championship #4

2. จุมพล ไทรทอง
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:41.32
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. พีธราต์ สิริภัทร์โชติกุล
ชมรม อนุบาลนครปฐม
เวลาที่ทำได้ 0:00:45.71
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. เขตสถาน วงค์สถาน
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:46.35
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. ภูมิรพี อินชัยยงค์
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:46.6
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. อภิวิชญ์ ดรตะโกน
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:47.46
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. ชยพัทธ์ รุ่งช่วง
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:47.66
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. ศิณวิชญ์ กุลวรากร
ชมรม Stingray swimming team
เวลาที่ทำได้ 0:00:47.93
รายการACT Swimming Championship #11

9. ชนพล โสภา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:48.74
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. ภาสวิชญ์ อ่านสุวรรณ์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:49.38
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 7 ปีหญิง

1. กุลนัดดา บุญรักษ์
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:00:45.83
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

2. วชิรญาณ์ ทะละวงศ์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:46.99
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. สุชญา ฟองแก้ว
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:49.64
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

4. วรฤทัย ทองอินทร์
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:49.89
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. อภิญญา สารข้าวดำ
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:51.8
รายการMFU Swimming Championship #4

6. ณชารีญา ภูอวด
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:52.82
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. พิมพ์รภัทร สุริวงค์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:53.73
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. ณัฐพิชชา สาธุมนัสพันธุ์
ชมรม Kru.Rung Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 00:54.04
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

9. จารุพิชญา ไชยคำ
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:54.47
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. เอริญญดา ใจแก้ว
ชมรม ปางสะหวันเพลสลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:54.97
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีชาย

1. พนา ควรชม
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.45
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. อธิจิตต์ เศรษฐสมบูรณ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:00:37.85
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. กานปีติ พรณรงค์
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.53
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. ศุภากร ด่านเจริญกิจกุล
ชมรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เวลาที่ทำได้ 00:38.75
รายการCMU Rujirawong Championship

5. ภูเมษ เพชรสากล
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:39.69
รายการACT Swimming Championship #11

6. กิตติกานต์ ดอนศิลา
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:40.91
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

7. ยศพัทธ์ ธนายศอาภาพัฒน์
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:40.98
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

8. อรรครัฐ พิมพ์สุตะ
ชมรม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
เวลาที่ทำได้ 0:00:41.01
รายการACT Swimming Championship #11

9. รัชชานนท์ มาขำ
ชมรม สารสิทธิ์พิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:41.3
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. จารุวิทย์ ธรรมมา
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:42.26
รายการMFU Swimming Championship #4

ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีหญิง

1. พรปวีณ์ ตั๊งสมบุญ
ชมรม Aquaman
เวลาที่ทำได้ 0:00:37.43
รายการACT Swimming Championship #11

2. พิมพ์ชนก ชินวีระพันธุ์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:39.04
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. วันวิสา อินต๊ะ
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:39.09
รายการMFU Swimming Championship #4

4. ณิชกานต์ ถ้ำเพชร
ชมรม เยาวชนโพธาราม
เวลาที่ทำได้ 0:00:40.42
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. โชติกา ต๊ะวิละ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:42.22
รายการMFU Swimming Championship #4

6. ศศิภัสส์ เนียมหอม
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:43.04
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. นภัสนันท์ วรรณฤทธิ์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:43.23
รายการMFU Swimming Championship #4

8. ณิศจิณณ์ เชี่ยวสรรพกิจ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:43.36
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. ปาณิสรา เนียมทอง
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:43.49
รายการMFU Swimming Championship #4

10. พัทธนันท์ กาหลง
ชมรม นาคประสิทธิ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:43.61
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีชาย

1. อภิชาตา แพสันเทียะ
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.7
รายการACT Swimming Championship #11

2. ณดณ เเก้วเย็น
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.72
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

3. ศุภศิษฎิ์ พิรบรรณ
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 00:35.03
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

4. วิชศกร วิทูรกิตติกุล
ชมรม สาธิตจุฬาฯ ประถม
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.08
รายการACT Swimming Championship #11

5. กรัยกิระ พรณรงค์
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.34
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. ณฐกฤต หนูเนตร
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.37
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. พัชรดนัย ศรีงางาม
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.39
รายการACT Swimming Championship #11

8. ณัฐกิตติ์ ตั้งกิติกุล
ชมรม โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.46
รายการACT Swimming Championship #11

9. พิสิษฐ์ สิริวุฒิรักษ์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.65
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. รณกร สุทธิพงศ์เกียรติ์
ชมรม นาคประสิทธิ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.729999
รายการACT Swimming Championship #11

ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีหญิง

1. ทิตชญา มั่นคง
ชมรม Good Kids Team
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.979999
รายการACT Swimming Championship #11

2. คลาร์นิสซ่า ทิพย์สดา คอง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.01
รายการACT Swimming Championship #11

3. ธัญณพรรธน์ ทองนุ้ย
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.01
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. กฤติยา อินตานนท์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:37.19
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. ณภัทร กลางประพันธ์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:37.35
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. ษณภร แสนพรมมา
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:37.56
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. สิริภัสรา สายสืบ
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:37.69
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. จีรญาดา ชัยรังษี
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 0:00:37.93
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

9. กรกฏ บัณฑิตกุล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.5
รายการMFU Swimming Championship #4

10. ทิรินทร์ภรณ์ สมยา
ชมรม โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตรฝ่ายประถม
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.51
รายการACT Swimming Championship #11

ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีชาย

1. ศุภัคพงษ์ นันทปิยะวรรณ
ชมรม Chu Swimclub
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.12
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. ธนภัทร พิณเสนาะ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.44
รายการMFU Swimming Championship #4

3. เอกธรรม สุคนธวิท
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.299999
รายการACT Swimming Championship #11

4. ชลิต ไทยเจริญสุข
ชมรม จังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรียนศรัทธาสมุทร
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.87
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. ปัฐน์ชนันท์ จีนมัชยา
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.23
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

6. ปภาวิชญ์ ดวงสุวรรณ
ชมรม สุขานารี
เวลาที่ทำได้ 00:34.32
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

7. ภูมิภากร ไชยยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.32
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. ชยกฤช สุรินกาน
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.51
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

9. ฐิติวุฒิ วนารมย์วิวัฒน์
ชมรม Chu Swimclub
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.58
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. พุทธิณัฏฐ์ จำเริญสนิท
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.9
รายการACT Swimming Championship #11

ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีหญิง

1. ณัฏฐณิชา โลหะจารุ
ชมรม New Life Swimming Academy
เวลาที่ทำได้ 00:33.49
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

2. ชานิดา ควรชม
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.98
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. พราวพรร ธัญญะกิจไพศาล
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.31
รายการACT Swimming Championship #11

4. วริศรา นพทอง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.32
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. พิชชาพร สบายสุข
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.49
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

6. วรรณธิดา นาคศรีอาภรณ์
ชมรม สาธิตจุฬาฯ ประถม
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.52
รายการACT Swimming Championship #11

7. ปภาดา ศิริประกอบ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.57
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. พรีมริตา สิริภัทร์โชติกุล
ชมรม อนุบาลนครปฐม
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.12
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. ปุณณญิณณ์ บุณยนิตย์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.2
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. ฐิติรัตน์ พรหมศิลป์
ชมรม โรงเรียนแม่พระฟาติมา
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.369999
รายการACT Swimming Championship #11

ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีชาย

1. ธงชัย เดชตระการผล
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.86
รายการACT Swimming Championship #11

2. ศุภกร ใจกล้า
ชมรม Sprint Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.23
รายการACT Swimming Championship #11

3. ภัคพล พลซา
ชมรม Phrae Swimming Sport Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.38
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

4. ฐิติโชติ อ๋อง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.66
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. พลกฤต วิเชียรพงษ์สาสน์
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.94
รายการACT Swimming Championship #11

6. ธนวินท์ ลีโชควัฒนา
ชมรม Tow-Tae Swim Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.03
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. กันตพัฒน์ หาญบวรกิจ
ชมรม โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.42
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. พชรดนัย มังจักร์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 00:33.48
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

9. ศรันย์ มีศรี
ชมรม มณฑลทหารบกที่39
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.73
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

10. อณุศิษฎ์ ศรีฉ่ำพันธุ์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.74
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีหญิง

1. อัณศยา ฉายแม้น
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.1
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. กัญณภัส ศิริเรืองชานนท์
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.8
รายการACT Swimming Championship #11

3. กิตติธรา แทรกสุข
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.299999
รายการACT Swimming Championship #11

4. มิณฑิตา หลักฐาน
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.59
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. รวินทร์นิภา วนารมย์วิวัฒน์
ชมรม Chu Swimclub
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.87
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. สริษา วงค์สถาน
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.13
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

7. นารา สถาปิตานนท์
ชมรม ราชกรีฑาสโมสร
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.28
รายการACT Swimming Championship #11

8. ณัฐภัสสร วงศ์สุวรรณ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 00:33.40
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

9. จิตต์พิสุทธิ์ นราภิรมย์
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.74
รายการACT Swimming Championship #11

10. กนกพร มาเยอะ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.88
รายการMFU Swimming Championship #4

ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีชาย

1. ปริพัฒน์ พิมพ์แปร
ชมรม Tow-Tae Swim Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.97
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. ณัฐภูมิ ตัั้งกิติกุล
ชมรม โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.17
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. พีรวัฒน์ พรมศรี
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.55
รายการMFU Swimming Championship #4

4. ณัฐภัทร พิณเสนาะ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.15
รายการMFU Swimming Championship #4

5. ภรัญยู โอวรากร
ชมรม โอเค สวิมมิ่ง สุรินทร์
เวลาที่ทำได้ 00:30.63
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

6. พีรพัทธ์ เศรษฐีชัยชนะ
ชมรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.79
รายการACT Swimming Championship #11

7. ศิริบุญ คล่องการพานิช
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.94
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. เตชิต ทองวิเศษกุล
ชมรม เยาวชนราชนาวีกรมสวัสดิการทหารเรือ
เวลาที่ทำได้ 0:00:31
รายการACT Swimming Championship #11

9. ธนานนท์ อาภาวัง
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.04
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

10. พิชญะ รัชตเทวินทร์
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.17
รายการACT Swimming Championship #11

ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีหญิง

1. พิมพ์นาถ ชุลีคร
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.04
รายการACT Swimming Championship #11

2. จุฑามณี สุคันธมาลา
ชมรม Phrae Swimming Sport Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.66
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

3. ญาณิศา พิทักษ์รังสรรค์
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.84
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. อติกานต์ ธนาพรกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.2
รายการACT Swimming Championship #11

5. ภวิษย์พร งามศิริ
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.27
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. วิตต์ชญา จ้าวเจริญ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:31.38
รายการลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ 2561

7. เพชรลดา จิตปรีชาญ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.42
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. ต้นน้ำ จันทร์โพธิ์
ชมรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เวลาที่ทำได้ 00:31.85
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

9. พัชญสิตา ฐานอริยบุญศิริ
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.95
รายการACT Swimming Championship #11

10. ณัฏฐณิชา วงษ์โคเมท
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.07
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีชาย

1. ภูเบศ ติยะกุล
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.19
รายการACT Swimming Championship #11

2. นภนต์ โตสำลี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.35
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. ดิศนณณ์ ผาณิตวงค์
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.59
รายการACT Swimming Championship #11

4. กิตติศักดิ์ วรรณวิสูตร
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.92
รายการACT Swimming Championship #11

5. เมธัส ชาครานนท์
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.42
รายการACT Swimming Championship #11

6. วรา จตุรสถาพร
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.6
รายการACT Swimming Championship #11

7. อานนท์ ลี้ไวโรจน์
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.6
รายการACT Swimming Championship #11

8. เพชรภากร ไชยยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.64
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. นิธิศ พูลสงวน
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.67
รายการACT Swimming Championship #11

10. ธรรณพล แย้มอรุณ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 00:30.02
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีหญิง

1. สุธาสินี พิมพงษ์
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.59
รายการACT Swimming Championship #11

2. มีอา มิลลาร์
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.88
รายการACT Swimming Championship #11

3. ปริณ จุลนวล
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.89
รายการACT Swimming Championship #11

4. นวรัตน์ ไทยแท้
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:30.11
รายการCMU Rujirawong Championship

5. สุทธิกาญจน์ สุนทรนนท์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.33
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. พลอย ลีลายนะ
ชมรม Hua Hin​ Swimming​ Club​
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.39
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. ชิติพัทธ์ สะเดา
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.7
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. สุพรรณิก์กา อภิวัฒนะสิริสกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.74
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. ธนัชญา คงทวีบุญ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.9
รายการMFU Swimming Championship #4

10. ทอดาว เทสินทโชติ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 00:31.19
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีชาย

1. ธนเสฏฐ์ ธนนท์ฐิติสกุล
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:00:26.64
รายการACT Swimming Championship #11

2. พรธรรม ตระกูลนพเก้า
ชมรม Hua Hin​ Swimming​ Club​
เวลาที่ทำได้ 0:00:27.55
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. เทวพล บุญแย้ม
ชมรม เอ็น.ดี.สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:00:27.88
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. รัฐภูมิ ฤทธิร่วม
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:27.93
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. นิธิศ เนตรสว่าง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.08
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. หาญกล้า หล้ายานะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.15
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. มัชฌิมา สุวิชชโสภณ
ชมรม สาธิตจุฬาฯ ประถม
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.23
รายการACT Swimming Championship #11

8. ชิษณุพงศ์ สมภิพงษ์
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.3
รายการACT Swimming Championship #11

9. ธนภัทร เครือเถาว์
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.42
รายการACT Swimming Championship #11

10. ภูมิรินทร์ บุญมี
ชมรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เวลาที่ทำได้ 00:28.48
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีหญิง

1. ชญาภา ป้านสุวรรณ์
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.02
รายการACT Swimming Championship #11

2. ณุศณี จันทร์แดง
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.35
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. กริษฐา ใจปานน้ำ
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.76
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. ภัทรวดี วงษ์มณี
ชมรม สุขานารี
เวลาที่ทำได้ 00:29.82
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

5. ชนิตรา รอดสม
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.85
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. มานิตา ทายะนา
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.96
รายการMFU Swimming Championship #4

7. ณัฐรินีย์ ขจรเมธา
ชมรม United Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.01
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. กมลฉัตร เพชรชื่น
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:30.26
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

9. ณัฐกฤตา ปัจจักศรี
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.27
รายการMFU Swimming Championship #4

10. พิมพ์บุญ ดีสุขสถิต
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.31
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีชาย

1. ศุภกร สุขเกษม
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.68
รายการACT Swimming Championship #11

2. กฤตภาส แก้วมาตย์
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 0:00:26.48
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. ชัยวัฒน์ จันทราศรี
ชมรม ชมรมกีฬาว่ายน้ำจังหวัดกาญจนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:26.86
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. ภัคพล ปรีชาวนา
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:26.95
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

5. ศุภศิษฏ์ พรหมชูวงศ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:00:27.16
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. ณัฐวัชร เพชรคง
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:27.28
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. ศิวกร นักไร่
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:27.41
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

8. ภูฟ้า เทสินทโชติ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 00:27.53
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

9. หัสดิน จันทราภิรมย์พร
ชมรม First Step Swimming
เวลาที่ทำได้ 0:00:27.53
รายการACT Swimming Championship #11

10. เจรามี จันทร์หอม
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:27.62
รายการACT Swimming Championship #11

ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีหญิง

1. พัณณิตา ชวานุชิต
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.67
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. ปราลดา วาสนสมสิทธิ์
ชมรม ราชกรีฑาสโมสร
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.01
รายการACT Swimming Championship #11

3. ลักษมีโชติ วัตร์สาร
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.14
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. ปองชม คชนันทน์
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.18
รายการACT Swimming Championship #11

5. ปนรรฐพร บุญริ้ว
ชมรม สโมสร RSSC
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.42
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. ภูริชญา จันยะมิตรี
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.68
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. สิริวิมล นันท์ธนะวานิช
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 00:29.80
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

8. เสาวภาคย์ พงษ์พนัส
ชมรม ดรุณาราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.87
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. พรูรดา พิพัฒนนันท์
ชมรม ราชกรีฑาสโมสร
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.91
รายการACT Swimming Championship #11

10. นลัทพร นันตาเป็ง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:30.00
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีชาย

1. อสโม ทองช่วง
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:25.78
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

2. ทัธชรัณย์ ประพัฒน์โพธิ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.87
รายการMFU Swimming Championship #4

3. ประทิน คุปติวิทยากุล
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสระบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.88
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. ธนบดินทร์ ประดิษฐ์วรกุล
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสระบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:26.17
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

5. ธนวัฒน์ เผ่าสุกัลป์
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:26.43
รายการACT Swimming Championship #11

6. ปฐมพงษ์ มโนศิลปกร
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:00:26.59
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

7. กฤติภูมิ รามศิริ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:26.68
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. ทรัพย์ทวี พละอาจ
ชมรม สโมสร RSSC
เวลาที่ทำได้ 0:00:26.7
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. คับคุณ เสงี่ยม
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:26.71
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. ปุระวิชญ์ โมกขเวศ
ชมรม สโมสรว่ายน้ำศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม
เวลาที่ทำได้ 00:26.81
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีหญิง

1. นันท์นภัส ทาระบุตร
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 00:28.47
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

2. กัญญ์วรา ไหมหรือ
ชมรม สโมสร RSSC
เวลาที่ทำได้ 0:00:29
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. เฌอมาศ แก้วเจริญ วิริยะวัฒนา
ชมรม ราชกรีฑาสโมสร
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.22
รายการACT Swimming Championship #11

4. จิรัชญา สีโท
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.3
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. คชานันท์ พันธ์ไพศาล
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:29.31
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

6. พรนภัส ทิพยทัศนัน
ชมรม ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:29.33
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

7. นุชวรา วิจักษณาพงษ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.34
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. นวพร ไทยแท้
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:29.73
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

9. ปกิจฐา สุขประเสริฐ
ชมรม สวนน้ำธนากร นครสวรรค์
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.85
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. จิรภิญญา พันธวงค์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:30.03
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีชาย

1. ธีรภัทร วัตร์สาร
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.15
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. ชัยอนันต์ อุ่นจันทร์
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.32
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. ภูมิพัฒน์ เรือนทอง
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:25.38
รายการลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ 2561

4. กมนทรรศน์ ชมดี
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.51
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. ปภังกร สิงห์กลิ่น
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:26.15
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

6. สุชาพงศ์ วงศาเสถียร
ชมรม สโมสรว่ายน้ำไทยคริสเตียน
เวลาที่ทำได้ 00:26.32
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

7. ธนดล แก้วปู่วัด
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:26.39
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

8. กณิศ ธัมพาณิชย์สกุล
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:26.44
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. ภาณุพงศ์ นิติกกุลชัย
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:26.58
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. พีรพัฒน์ คล่องการพานิช
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:26.64
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีหญิง

1. บัณฑิตา เรืองขจร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.09
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. ณัฐกานต์ ศรีคำ
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:29.35
รายการDe Montfort Swimming Championship

3. ภัทรสุดา หนูทอง
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 00:29.53
รายการอบจ. พิจิตร

4. พรหมภรณ์ โยมะบุตร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 00:30.14
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

5. รวารณี ศรีสุทำ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.33
รายการMFU Swimming Championship #4

6. สุชารัตน์ รักสุภาพ
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.39
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. กันติชา พิมพ์ใจ
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.44
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. อภิชญา ศรีวงค์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:30.54
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

9. กฤติมา สีซุย
ชมรม KSC ขอนแก่น
เวลาที่ทำได้ 00:30.61
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

10. กนกลักษณ์ งามไว
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.79
รายการACT Swimming Championship #11

ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีชาย

1. ดุลยวัต แก้วศรียงค์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:24.13
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. ธนัตถ์ภัทร ธนัตถ์เจริญกุล
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:25.36
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

3. พีรพัฒน์ พันธุ์ดี
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.38
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. วิชกร ณ วิเชียร
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.71
รายการMFU Swimming Championship #4

5. ปุญญาพัฒน์ นิ่มทัศนศิริ
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.77
รายการACT Swimming Championship #11

6. ปฏิพล แดงสากล
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.82
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. ธาดา เอ้สมนึก
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.95
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. ธีรทัย ปัทมาลัย
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:26.18
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

9. วิศรุต เกาะน้ำใส
ชมรม อบจ.กำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:26.18
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

10. พัชรพงศ์ แสงพันตา
ชมรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:00:26.29
รายการMFU Swimming Championship #4

ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีหญิง

1. กชพร อรรถกิจบัญชา
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.82
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. กวิสรา ตันเสถียร
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.15
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. รักษิตา จิตหาญ
ชมรม เอ็น.ดี.สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.28
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. เปรมวดี โสอิติกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.32
รายการACT Swimming Championship #11

5. ชุติกาญจน์ พูนชัย
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:30.55
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

6. นุสรา ภู่เกิด
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 00:30.77
รายการอบจ. พิจิตร

7. ปรมาภรณ์ กองมะลิ
ชมรม เชียงคำพะเยา
เวลาที่ทำได้ 00:30.91
รายการลำพูนแชมเปี้ยนชิพ 2017

8. กุลปริยา ฐิตินนทกร
ชมรม Healthy Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 00:30.94
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

9. กชามาศ นาครักสุด
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:30.99
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

10. ศุภธนิศร์ ลัคนทินวงศ์
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.02
รายการACT Swimming Championship #11

ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีชาย

1. ณัฐภัทร นันตาเป็ง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:25.04
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

2. พัสกร ศรีดิลก
ชมรม สวนน้ำธนากร นครสวรรค์
เวลาที่ทำได้ 00:25.08
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

3. สรรเสริญ ประจิตร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.65
รายการACT Swimming Championship #11

4. เขมวัฒน์ รามศิริ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.95
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. ภูตะวัน เทสินทโชติ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 00:26.20
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

6. ธนากร โชคอุประแสน
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:26.27
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

7. สุทธิพงศ์ จันทร์ต๊ะรังศรี
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:26.29
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

8. กตมาตุ อู่ตะเภา
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:26.37
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. ภูริณัฐ พรมรักษ์
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:27.05
รายการACT Swimming Championship #11

10. วรพล ยาดี
ชมรม เทศบาลหนองแค สระบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:27.25
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีหญิง

1. อภิชยา สุวรรณจันทร์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:28.65
รายการคัดเลือกเยาวชนเชียงใหม่ 2560

2. อริชญ์ศรา หงส์ฤทธิพันธุ์
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:29.31
รายการCMU Rujirawong Championship

3. กันติชา ลีลาเจริญทอง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:29.50
รายการลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ 2561

4. กนกวรรณ สังข์ทอง
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.82
รายการACT Swimming Championship #11

5. ณชวรท กาญจนสุธา
ชมรม เทศบาลตำบลพุกร่าง
เวลาที่ทำได้ 00:30.49
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

6. กิตติสุข ดำดี
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.51
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. สาธิดา สุนทราภิชาต
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:30.64
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

8. ชลกาญจน์ ทรงกิจ
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.24
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. ฐิติยา พรเลิศสว่างสุข
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.06
รายการACT Swimming Championship #11

10. โชษิตา โชติษฐยางกูร
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 00:32.42
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีชาย

1. ศราวุธ ปัญญาสันติสุข
ชมรม สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:25.77
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

2. ภูเบศ จันทร์คีรี
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 00:25.93
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

3. คมภูศิษฐ์ จรัสสกลภัทร์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:26.24
รายการCMU Rujirawong Championship

4. ณภัทร เพ็งเพชร
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 00:26.25
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

5. วราพงศ์ เสืออุดม
ชมรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวลาที่ทำได้ 00:26.58
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

6. พิชญุตม์ ผณินทรารักษ์
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:00:26.81
รายการACT Swimming Championship #11

7. สรรภพ ตันติกุล
ชมรม สุขานารี
เวลาที่ทำได้ 00:26.91
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

8. สุรัตน์ สุกิจประเสริฐ
ชมรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวลาที่ทำได้ 00:27.32
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

9. ชนินทร์ ลาภใหญ่
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:27.75
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

10. สหัสวรรษ ศิริตา
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:27.79
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีหญิง

1. รัชภร วงศ์อนันต์ศักดิ์
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.94
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. สุกัญญา สุขศรีวงษ์
ชมรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เวลาที่ทำได้ 00:32.63
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

3. ปาริชาต ชื่นเอี่ยม
ชมรม เวียงโกศัยแพร่
เวลาที่ทำได้ 00:33.19
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

4. กนกพิชญ์ สีเทา
ชมรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลาที่ทำได้ 00:34.20
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

5. อัญญพร บุยทาวงศ์ษา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:34.71
รายการChiangmai Sport Hero Challenge 2017

6. กัญญณัฐ นิติกร
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:35.98
รายการChiangmai Sport Hero Challenge 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *