การแข่งขันว่ายน้ำ ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงใหม่ 2563

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ
ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงใหม่

ณ. สระอุบลรัตนราชกัญญา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563

**************************************************************

  1. วัตถุประสงค์

– เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนที่มีความสนใจในการเล่นกีฬาว่ายน้ำ และใช้เวลาว่างในการฝึกฝนตนเองให้มีการ

พัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำให้ดียิ่งขึ้นสู่ระดับสากล

 

  1. วันที่แข่งขัน

– วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เริ่มแข่งขันเวลา 08.30 น.

– รายงานตัวในการแข่งขัน 08.00 น.

–  ประชุมผู้ฝึกสอน เวลา 07.30 น. ณ ห้องรับรองสระอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

  1. สถานที่ทำการแข่งขัน

– ณ สระอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

  1. กติการการแข่งขัน

– การปล่อยตัวแบบ One Start Rule

– ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก แต่จะถือเวลาที่ดีที่สุดในการตัดสิน (ใช้ Touch Board)

– การแข่งขันจะใช้ 8 ลู่ แจกเหรียญ 1-3 ในกลุ่มอายุ พร้อมเกียรติบัตร

– ปัญหาใดที่เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ

 

  1. คุณสมบัตินักกีฬา

– นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครเข้าแข่งขันในนามสโมสร ชมรม โรงเรียน จังหวัด และอิสระได้ (เป็นนักกีฬาว่ายน้ำเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น)

– ประเภทบุคคลจะต้องแข่งขันตามกลุ่มอายุตนเองเท่านั้น ไม่จำกัดท่าว่ายการแข่งขัน (ในแต่ละรุ่น)

 

  1. สถานที่รับสมัคร

– www.cnxswimming.com

– สอบถามรายละเอียด  คุณไพบูลย์ เจริญสันติ            โทร. 081-5300700

– สอบถามรายละเอียด  ดร.ชาญวิทยายุทธ์  อินทร์แก้ว  โทร. 081 – 9926429

  1. หลักฐานการสมัคร

– ไม่ต้องใช้หลักฐานในการสมัคร

– ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

– มีเหรียญรางวัล 1 – 3 ในกลุ่มอายุ

– มีเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล 1 – 3

 

 

  1. ปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้น

– คณะกรรมการขอสงวนสิทธิจะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใดๆ หรือสิทธิการแข่งขันของนักกีฬาทุกกรณี

– การยื่นประท้วงให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนที่มีรายชื่อในใบสมัครเท่านั้นมีสิทธิในการประท้วง ต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อประธานจัดการแข่งขันหรือผู้แทนภายใน 30 นาที หลังรายการนั้น ประกาศผลและวางเงิน 2,000 บาท หากการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นไปตามประท้วง คณะกรรมการจะคืนเงินประกันให้ ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลจะยึดเงินประกันไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

  1. รุ่นอายุการแข่งขัน

– กลุ่ม 5 อายุ 6-7 ปี      เกิด พ.ศ. 2556 – 2557

– กลุ่ม 4 อายุ 8-9 ปี      เกิด พ.ศ. 2554 – 2555

– กลุ่ม 3 อายุ 10-11 ปี   เกิด พ.ศ. 2552- 2553

– กลุ่ม 2 อายุ 12-13 ปี   เกิด พ.ศ. 2550 – 2551

– กลุ่ม 1 อายุ 14 ปีขึ้นไป  เกิด พ.ศ. 2549 ลงมา

  1. ประเภทการแข่งขัน
ที่ ประเภท กลุ่ม 5 กลุ่ม 4 กลุ่ม 3 กลุ่ม 2 กลุ่ม 1
6 – 7 ปี 8 – 9 ปี 10 – 11 ปี 12 – 13 ปี 14 ปี ขึ้นไป
1 ฟรีสไตล์ 50 เมตร X X X    
2 ฟรีสไตล์ 100 เมตร   X X X X
3 ฟรีสไตล์ 200 เมตร     X X X
4 กบ 50 เมตร X X X    
5 กบ 100 เมตร       X X
6 ผีเสื้อ 50 เมตร X X X    
7 ผีเสื้อ 100 เมตร       X X
8 กรรเชียง 50 เมตร X X X    
9 กรรเชียง 100 เมตร       X X
10 เดี่ยวผสม 200 เมตร       X X

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *