กรรเชียง 25 เมตร | 2 2020

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | กรรเชียง 25 เมตร


ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 6 ปีชาย

1. ภัทรพงษ์ ทาตุ้ย
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.08
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ศิริวัฒน์ เปลาปาระโก
ชมรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เวลาที่ทำได้ 00:30.45
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

3. ศุภลักษณ์ อารีมิตร นิมโม
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.17
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

4. ญาณวุฒิ มิ่งขวัญ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.06
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

5. ชยาธร พูลเพิ่ม
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.25
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. จิตติพัฒน์ บุญจ๋อม
ชมรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวลาที่ทำได้ 0:00:41.14
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. พชรภัทร แสงสว่าง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:44.04
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

8. ณฐ ศิริสานต์
ชมรม Oxax Swimming Academy
เวลาที่ทำได้ 0:00:46.36
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. ระวีโชติ คำวิน
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:46.52
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

10. พศวีร์ กันคำ
ชมรม PIRANYA SWIMMING CLUB
เวลาที่ทำได้ 00:47.88
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 6 ปีหญิง

1. มีรัก จันทร์ประดิษฐ์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:29.65
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

2. อมีนา อัมพรลักษณ์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.36
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. วาริรินทร์ วงค์ตันกาศ
ชมรม ประชาบำรุงพะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.76
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. พรนภัส เผ่าต๊ะใจ
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.98
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. วรินทร์รัตน์ รัตตะฤทธิ์
ชมรม ปางสะหวันเพลสลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.02
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. กมลรัตน์ ยินดีทรัพย์
ชมรม Expert Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 00:39.35
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

7. กัญรัสม์ เพชรสุนทรพจน์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:39.58
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. กันต์ฤทัย มาลัย
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:43.13
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. ณัฐิตา นิลจินดามาศ
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:44.81
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

10. ญาณัจฉรา พลยา
ชมรม สปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:45.25
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 7 ปีชาย

1. รัชชานนท์ อุตใหม่
ชมรม โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.23
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

2. จุมพล ไทรทอง
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.25
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. ภูมิรพี อินชัยยงค์
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:23.63
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

4. ภาสวิชญ์ อ่านสุวรรณ์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:24.69
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

5. อภิวิชญ์ ดรตะโกน
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:24.95
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. ชนพล โสภา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.43
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. พัชระนนท์ พิศาลอนันภูมิกร
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.9
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. เขตสถาน วงค์สถาน
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:26.03
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. ทัตธนปกรณ์ คุ้มแก้ว
ชมรม MAESOT SPEED HUNTER
เวลาที่ทำได้ 0:00:27.2
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. รัฐนันท์ ขนุนทอง
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.21
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 7 ปีหญิง

1. วรฤทัย ทองอินทร์
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:23.87
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

2. สุชญา ฟองแก้ว
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.15
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. เอริญญดา ใจแก้ว
ชมรม ปางสะหวันเพลสลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:26.55
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

4. กานพิชชา เขียวคำฟู
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:27.22
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

5. ปรายฟ้า ตุลวรรธนะ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.78
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. ณมนต์วรรณ กันคำ
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.8
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. รรรรรัตน์ สุวรรณรัตน์
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 00:29.94
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

8. ณชารีญา ภูอวด
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.25
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

9. จารุพิชญา ไชยคำ
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.48
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. ปพิชญาดา ทองชมภู
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.92
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีชาย

1. กานปีติ พรณรงค์
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:21.52
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

2. จารุวิทย์ ธรรมมา
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:21.62
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. ศุภากร ด่านเจริญกิจกุล
ชมรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เวลาที่ทำได้ 00:22.02
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

4. ยศพัทธ์ ธนายศอาภาพัฒน์
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.18
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. กิตติกานต์ ดอนศิลา
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.44
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. ธารพิสิฐ เลิศพรพิสิฐ
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.77
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. ยศกร นวลใจบุตร
ชมรม Phrae Swimming Sport Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:23.19
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. คชภพ แก้วนวล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:23.51
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

9. เตชิญ เงินเย็น
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:23.67
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. ธเนษฐ ขอสุข
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:23.97
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีหญิง

1. นภัสนันท์ วรรณฤทธิ์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:22.01
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

2. โชติกา ต๊ะวิละ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.03
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. ปาณิสรา เนียมทอง
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 00:23.33
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

4. วันวิสา อินต๊ะ
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:24.19
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

5. ณภัทรารัตน์ หอแก้ว
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 0:00:24.32
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. วรรณนา ประชุมรักษ์
ชมรม ครูโตโต้
เวลาที่ทำได้ 00:24.51
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

7. พิชญาภัค หวานเกิน
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.01
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. หนึ่งธิดา เขื่อนเชียงสา
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.21
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. เขมภัสสร์ บวรสกุล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.33
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. นัฏฐ์พิชชา ทะยะนิน
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.33
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีชาย

1. กุลวิทย์ กุลยวิศิษฐ์
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.59
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. กฤต คงเอียด
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.39
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. ณฐกฤต หนูเนตร
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.62
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ศุภศิษฎิ์ พิรบรรณ
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.78
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. พสิณ เรือนมั่น
ชมรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.83
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. กรัยกิระ พรณรงค์
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:20.97
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. ธนันชัย ปวงน้อย
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:21.05
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. นพรุจ สิงห์ใจ
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:21.17
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. รณกร สุทธิพงศ์เกียรติ์
ชมรม นาคประสิทธิ์
เวลาที่ทำได้ 00:21.24
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

10. ชนกันต์ ชุมภูวิลาส
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 0:00:21.49
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีหญิง

1. สิริภัสรา สายสืบ
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.56
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ธัญณพรรธน์ ทองนุ้ย
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.05
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. ษณภร แสนพรมมา
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.94
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ณธิดา อริยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:21.01
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

5. พัทธนันท์ เวียงอินทร์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:21.77
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. พลอยภัสสร โพธินันท์
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:21.84
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. ฉัตราภรณ์ ดลนวสวัสดิ์
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 00:22.17
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

8. เพียงพิมพ์ อุณฑพันธุ์
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:22.38
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

9. ศศินัดดา ประกอบของ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.59
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

10. เมธาพร มิ่งขวัญ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.82
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีชาย

1. ชยกฤช สุรินกาน
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.79
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ปัฐน์ชนันท์ จีนมัชยา
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:18.97
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

3. นนท์ฐวัฒน์ สาธุมนัสพันธ์ุ
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:19.02
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

4. กฤษดิน ตรีวรภัทร์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.4
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

5. ศุภโชค พวงประทุม
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.65
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. ภูมิภากร ไชยยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.66
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

7. มาศิส โอวรากร
ชมรม โอเค สวิมมิ่ง สุรินทร์
เวลาที่ทำได้ 00:19.97
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

8. ณาศิส โอวรากร
ชมรม โอเค สวิมมิ่ง สุรินทร์
เวลาที่ทำได้ 00:20.04
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

9. คเชนทร์ ธนะเกียรติกุล
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.33
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

10. วันอาสา อินต๊ะ
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:20.44
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีหญิง

1. ณัฏฐณิชา โลหะจารุ
ชมรม New Life Swimming Academy
เวลาที่ทำได้ 00:18.74
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

2. ปุณณญิณณ์ บุณยนิตย์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.43
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. พิชชาพร สบายสุข
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.8
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ดานีเอล ทองละมัย
ชมรม โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 0:00:20
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

5. กนกกาญจน์ เนตรใหญ๋
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.63
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. ปวริศา เจริญผล
ชมรม Silver Star
เวลาที่ทำได้ 00:21.16
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

7. พัทรศ์ลดา ปิติรัตน์วรกุล
ชมรม นาคประสิทธิ์
เวลาที่ทำได้ 00:21.46
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

8. วสุรมย์ มั่นกุง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:21.47
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

9. กัญญาภัค สังข์วัย
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:21.7
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

10. พิชญาภา ธีรจางคพิชัย
ชมรม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
เวลาที่ทำได้ 00:21.83
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีชาย

1. ฐิติโชติ อ๋อง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.57
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

2. ยศพนธ์ ธนายศอาภาพัฒน์
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.23
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. ดิศพงษ์ วงศ์ชัย
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 00:18.73
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

4. วัทนนันท์ วงศ์ศรี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.76
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

5. พชรดนัย มังจักร์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.94
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. ปราชญ์ มาลัย
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.03
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

7. ศรันย์ มีศรี
ชมรม มณฑลทหารบกที่39
เวลาที่ทำได้ 00:19.06
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

8. กุลชาติ หอแก้ว
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.51
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

9. ศุภวิชญ์ บัวหอม
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.58
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. ภูมิพุทธา​ ขาลสุวรรณ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.63
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีหญิง

1. กนกพร มาเยอะ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.59
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. สริษา วงค์สถาน
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.82
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. วีธรา ครองสุข
ชมรม พลนคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.51
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. มิณฑิตา หลักฐาน
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.59
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. คุณภัทร อินทรรุจิกุล
ชมรม พลนคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.18
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. กมลลักษณ์ ธิติกุลประเสริฐ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 00:19.31
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. โชติรส ต๊ะวิละ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.32
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. ขวัญนภัช สวนอินทร์
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 00:19.41
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

9. ลภัสรดา ใจอินตา
ชมรม โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.43
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. สุนทิรา ใหม่ยะ
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 00:19.56
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีชาย

1. ภาณุพงศ์ จรัสศรี
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.61
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

2. พีรวัฒน์ พรมศรี
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.16
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

3. ภรัญยู โอวรากร
ชมรม โอเค สวิมมิ่ง สุรินทร์
เวลาที่ทำได้ 00:17.17
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

4. อัครวัฒน์ ธรรมธิกุล
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.48
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. ธรรมรัตน์ โนตานนท์
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.54
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. ทวีโชค กว้างโม่ง
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:17.72
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

7. อินทัช สีงาม
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.89
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. ทวีชัย กว้างโม่ง
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:17.97
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

9. พงศ์กรณ์ ค้าไม้
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:18.22
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

10. ธนาคาร รักประชา
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:18.26
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีหญิง

1. เพชรลดา จิตปรีชาญ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.42
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ต้นน้ำ จันทร์โพธิ์
ชมรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เวลาที่ทำได้ 00:17.40
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

3. พิชญธิดา เมืองวงค์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.24
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

4. ญาณาธิป คัมภีร์
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.28
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. ปณิตา อาษาพนม
ชมรม Nich Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.56
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. จุฑามณี สุคันธมาลา
ชมรม Phrae Swimming Sport Club
เวลาที่ทำได้ 00:18.69
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. ปิ่นมุกข์ อุดมโสภกิจ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.73
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. ภัทรพีร ศรีดี
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:18.74
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

9. อารียา พอลลอค
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:18.80
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

10. จิรัชยา วงศ์ฟู
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำจังหวัดแพร่
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.99
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีชาย

1. นภนต์ โตสำลี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.13
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. เพชรภากร ไชยยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.75
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. ณัฐนล สวัสดี
ชมรม Nich Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.92
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

4. เกล้าชนก บุญสูงเพชร
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.46
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. ปลายฟ้า สูงศ้กดิ์
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.53
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. ณัฐกิตติ์ สุนันท์
ชมรม เชียงใหม่ลานนาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.86
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

7. นภที วงค์มา
ชมรม Nich Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.91
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. ปัณณวิชญ์ เจติยา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.13
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

9. ศุภกร แสงสุขศิริ
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.24
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. ศุภวิชญ์วิสาข์ เกตุวงศ์
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.3
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีหญิง

1. ฐิติภัทรา กันทวงค์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:16.22
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

2. จิรัชญา ชัยมงคล
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.85
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. ณัฐชานันท์ พงษ์สุวรรณ
ชมรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เวลาที่ทำได้ 00:16.98
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

4. สุพรรณิก์กา อภิวัฒนะสิริสกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:17.30
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

5. ธนัชญา คงทวีบุญ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:17.57
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

6. ปารณีย์ แจ่มสว่าง
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.77
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. ฐาชิสาณี เตชะพัวพิทย์
ชมรม โอเค สวิมมิ่ง สุรินทร์
เวลาที่ทำได้ 00:18.14
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

8. กานต์พิชชา กุลโคกกรวด
ชมรม สุขานารี
เวลาที่ทำได้ 00:18.19
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

9. นันทัชทร ปานหมอก
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำจังหวัดแพร่
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.23
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

10. สริตา วงค์สถาน
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.35
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีชาย

1. หาญกล้า หล้ายานะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.51
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ชยากร จินดา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.57
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. ศุภกฤต ขาเลศักดิ์
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.83
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. รชพงษ์ ขุนศรี
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:15.86
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

5. กันติชา นานาวิชิต
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.14
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. กวีวัธน์ นากาโอะ
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.26
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

7. ณัชพล อุ่นใจ
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:16.34
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. ชาติอาชาไนย นิติกร
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.69
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

9. ภูวดล มีศิริ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.69
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

10. ภูรินท์ ใบผ่อง
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.7
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีหญิง

1. เพียงขวัญ หัวนา
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.45
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. สิริวิมลรัตน์ จันทร์เจริญ
ชมรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เวลาที่ทำได้ 00:16.52
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

3. ศิวญดา ศิริ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:16.59
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

4. กมลฉัตร เพชรชื่น
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:16.67
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

5. ยศนันท์ แดงกันหา
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:16.73
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

6. ธนพร ขจรเกียรติคุณ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:17.09
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

7. ไปรยา สกุลดำรงเกียรติ
ชมรม อนุบาลสุรินทร์
เวลาที่ทำได้ 00:17.12
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

8. ยุวธิดา สร้อยทอง
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.22
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. ฐานิตา คงช่วย
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:17.41
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

10. กอบคุณ มีนิล
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 00:17.53
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีชาย

1. กฤตภาส แก้วมาตย์
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 00:14.34
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

2. ต้นน้ำ กันตีมูล
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:14.52
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

3. ปิยะชาติ สมบุญเรือง
ชมรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:00:14.75
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

4. กิตติศักดิ์ ศรีทองพิมพ์
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:14.90
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

5. ศิวกร นักไร่
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.35
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. ณัฐวัชร เพชรคง
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:15.56
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. คณัสนันท์ แปงทิศ
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 00:15.62
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

8. พูนสวัสดิ์ แก้วนิมิตร
ชมรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เวลาที่ทำได้ 00:15.65
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

9. อัจฉริยะ สีดอนทราย
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:15.67
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

10. วาวัช เครือดวงคำ
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.93
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีหญิง

1. สิริวิมล นันท์ธนะวานิช
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 00:16.36
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

2. ณัฐนิชาพร สุภา
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.77
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. สุภัทรฤทัย พานเงิน
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 00:17.04
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

4. ธนัญญาพร แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 00:17.07
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

5. สุกฤตา สายเนตร
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:17.16
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

6. จารุจิรัสย์ โยมะบุตร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 00:17.47
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. มนิษา อยู่เย็น
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:17.49
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

8. กันต์กนิษฐ์ ไพสิฐสุวรรณ
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:17.67
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

9. ลินญาดา สืบแสน
ชมรม เทศบาลหางดง
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.77
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. ศรีรักษ์ กลั่นผักแว่น
ชมรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เวลาที่ทำได้ 00:17.85
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีชาย

1. ปฐมพงษ์ มโนศิลปกร
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:15.42
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

2. สิรภพ ศรีเพชรภูมิ
ชมรม อรุณประดิษฐ
เวลาที่ทำได้ 00:15.71
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

3. ณัฏฐกิตติ์ ยิ่งยง
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:15.79
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

4. ธนายุ เชียงแสน
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.93
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. ณัฐกิตติ์ เตชัย
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.94
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. ภัทรดนัย นิลคำ
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 00:15.97
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

7. วรากร อิ่มลา
ชมรม เทศบาลตำบลพุกร่าง
เวลาที่ทำได้ 00:15.97
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

8. ณัฐภัทร นกคล้าย
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 00:16.03
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

9. ธวัชชัย คำยอย
ชมรม S.A. Swimming
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.12
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. ธีรภัทร ศรีฮาด
ชมรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เวลาที่ทำได้ 00:16.28
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีหญิง

1. นันท์นภัส ทาระบุตร
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 00:16.15
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

2. พรนภัส ทิพยทัศนัน
ชมรม ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:16.47
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

3. พรภัสร์ชนก หงส์มัคณัฐ
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 00:17.03
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

4. อคิราภ์ มุดดีพัฒนโรจน์
ชมรม เทศบาลหนองแค สระบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:17.21
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

5. คชานันท์ พันธ์ไพศาล
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:17.22
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

6. แพรวา ใช้ปัญญา
ชมรม ศูนย์เยาวชนบางกะปิ
เวลาที่ทำได้ 00:17.71
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

7. วรัญน์วี สิทธอาจณรงค์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 00:17.94
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

8. สุรางคนา สารภี
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:18.43
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

9. อาจารี เอี่ยมสอาด
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:18.52
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

10. ชลกร เลปนะวัฒน์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.27
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีชาย

1. ธนดล แก้วปู่วัด
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:14.06
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

2. ภูเศรษฐี แก้วเกษ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:14.46
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

3. คมสัน จันทร์หลวง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.02
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

4. อภิวัฒน์ แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 00:15.07
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

5. สมิทธิ์ ใยบัว
ชมรม กกท ภาค 5
เวลาที่ทำได้ 00:15.41
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

6. ธนกฤต สีวะสุทธิ์
ชมรม Silver Star
เวลาที่ทำได้ 00:15.57
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

7. ศุภกร เศรษฐกิจ
ชมรม ลำพูน
เวลาที่ทำได้ 00:15.88
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

8. ศิริศักดิ์ นามนวด
ชมรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.95
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. ชัชพงศ์ พันธ์เเสงดาว
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 00:16.12
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

10. ชยภัทธ์ หินใหญ่
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.16
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีหญิง

1. กฤติมา สีซุย
ชมรม KSC ขอนแก่น
เวลาที่ทำได้ 00:16.08
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

2. กิติกานต์ กิติ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.41
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. ศุภัทชา ประทุมศรี
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 00:17.66
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

4. หนึ่งฤทัย ทรงชัยสงวน
ชมรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลาที่ทำได้ 00:17.96
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

5. ธัญวรัศม์ ธรามานิตย์
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 00:18.23
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

6. พิมลวัลย์ วัฒณลาภมงคล
ชมรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
เวลาที่ทำได้ 00:20.93
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. กัยลกร คงเพียรธรรม
ชมรม บ้านเด็กคิดดี
เวลาที่ทำได้ 00:30.16
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีชาย

1. ธนัตถ์ภัทร ธนัตถ์เจริญกุล
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:13.84
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

2. ธรณิศวร์ วิไลลักษณ์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:14.60
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

3. พัชรพงศ์ แสงพันตา
ชมรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.28
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

4. รัชชานนท์ ซาทรง
ชมรม ศูนย์เยาวชนบางกะปิ
เวลาที่ทำได้ 00:15.73
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

5. ภูริภัทร เสริมสิน
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:15.74
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

6. พงษ์สธร ชินกฤตฉัตรศิริ
ชมรม อรุณประดิษฐ
เวลาที่ทำได้ 00:15.80
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

7. วิทยา ปาละวันนา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:15.80
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

8. วิศรุต เกาะน้ำใส
ชมรม อบจ.กำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:15.93
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

9. ณัฏฐชัย ไทยเจริญ
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:16.61
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

10. ศักดิ์ดา ภักดิ์อาสา
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:17.63
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีหญิง

1. อรจิรา โปต๊ะ
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 00:17.36
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

2. ทีราพร บุญเรือน
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:17.54
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

3. ชนิตรภา มุกดาดี
ชมรม ราชภัฏตักสิลา มหาสารคาม
เวลาที่ทำได้ 00:17.82
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

4. เเพรวา ริมสาคร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 00:19.73
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

5. ปุณย์วิสาข์ บวรศิวภูมิ
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:21.22
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

6. ภูพิงค์ พิณเมืองทอง
ชมรม สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:23.43
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีชาย

1. พัสกร ศรีดิลก
ชมรม สวนน้ำธนากร นครสวรรค์
เวลาที่ทำได้ 00:13.97
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

2. วรพล ยาดี
ชมรม เทศบาลหนองแค สระบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:15.37
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

3. ปราบปราม โยวะผุย
ชมรม New Life Swimming Academy
เวลาที่ทำได้ 00:15.84
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

4. ณัชพัฒน์ สุวรรณ์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.88
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

5. สุทธพัตร์ ทองรัตน์
ชมรม อบจ.กำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:16.34
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

6. ปฐมพร ขาวสะอาด
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:16.50
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีหญิง

1. ณชวรท กาญจนสุธา
ชมรม เทศบาลตำบลพุกร่าง
เวลาที่ทำได้ 00:17.36
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

2. กันต์ฤทัย สมบูรณ์
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 00:17.73
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

3. ศรัณยา ศรีชื่น
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 00:19.68
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

4. ชนาภา เงินเชื้อ
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:24.5
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีชาย

1. สหัสวรรษ ศิริตา
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.02
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ภูเบศ จันทร์คีรี
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 00:15.10
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

3. ชุติพล ตั้งสัตยาธิฐาน
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:16.04
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

4. สรรภพ ตันติกุล
ชมรม สุขานารี
เวลาที่ทำได้ 00:16.36
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

5. กัมปนาท พาสุวรรณ
ชมรม โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เวลาที่ทำได้ 00:16.63
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

6. เพชรเพทาย เลิศอภิญญาวงศ์
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:24.01
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีหญิง

1. กนกพิชญ์ สีเทา
ชมรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลาที่ทำได้ 00:18.48
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

2. สุกัญญา สุขศรีวงษ์
ชมรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เวลาที่ทำได้ 00:19.76
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *