กรรเชียง 200 เมตร | 2 2020

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | กรรเชียง 200 เมตร


ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่

กรรเชียง 200 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีชาย

1. ปราชญ์ มาลัย
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:02:55.34
รายการMFU Swimming Championship #4

2. ฐิติโชติ อ๋อง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:02:58.76
รายการMFU Swimming Championship #4

3. วัทนนันท์ วงศ์ศรี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:03:00.47
รายการMFU Swimming Championship #4

4. ธรรมะ บัณฑิตกุล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:03:08.98
รายการMFU Swimming Championship #4

5. พชรดนัย มังจักร์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:03:15.87
รายการMFU Swimming Championship #4

6. บรรณวัชร ใสสอาด
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:03:19.22
รายการMFU Swimming Championship #4

7. จิรวัฒน์ แจ้งใจ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 0:03:29.05
รายการMFU Swimming Championship #4

8. ภาธร วิชาพูล
ชมรม แสนสุขชลบุรี สวิมมิ่งคลับ
เวลาที่ทำได้ 0:03:29.42
รายการMFU Swimming Championship #4

9. ภูมิพุทธา​ ขาลสุวรรณ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:03:31.24
รายการMFU Swimming Championship #4

10. สุทธิกานต์ รัตนพงษ์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:03:32.78
รายการMFU Swimming Championship #4

กรรเชียง 200 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีหญิง

1. กนกพร มาเยอะ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:02:56.98
รายการMFU Swimming Championship #4

2. สโรชา เรืองทรัพย์ไพศาล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:02:59.41
รายการMFU Swimming Championship #4

3. สริษา วงค์สถาน
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:03:15.18
รายการMFU Swimming Championship #4

4. ปริชญา ภิระบรรณ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:03:18.99
รายการMFU Swimming Championship #4

5. โชติรส ต๊ะวิละ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:03:19.9
รายการMFU Swimming Championship #4

6. พิมพ์ลดา จักรปิง
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 0:03:27.89
รายการMFU Swimming Championship #4

7. อริสรา ตันศิริเจริญกุล
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:03:38.94
รายการMFU Swimming Championship #4

8. ปิยะธิดา มูลชุมภู
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 0:03:48.89
รายการMFU Swimming Championship #4

9. พิชญธิดา กองสอน
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 0:04:02.26
รายการMFU Swimming Championship #4

10. ภัทราภรณ์ มิ่งขวัญ
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:04:12.23
รายการMFU Swimming Championship #4

กรรเชียง 200 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีชาย

1. ณัฐภัทร พิณเสนาะ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:02:45.35
รายการMFU Swimming Championship #4

2. ภาณุพงศ์ จรัสศรี
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 0:02:48.52
รายการMFU Swimming Championship #4

3. ทวีโชค กว้างโม่ง
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:02:51.25
รายการMFU Swimming Championship #4

4. พงศ์กรณ์ ค้าไม้
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 02:52.24
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

5. ธรรมรัตน์ โนตานนท์
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 0:02:53.8
รายการMFU Swimming Championship #4

6. ทวีชัย กว้างโม่ง
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:02:56.47
รายการMFU Swimming Championship #4

7. กฤษฎีกา โพธิ์วิจิตร
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 0:02:56.89
รายการMFU Swimming Championship #4

8. ณัฎฐชัย ลิมปิสวัสดิ์
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 02:59.50
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

9. ธนานนท์ อาภาวัง
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 0:03:01.37
รายการMFU Swimming Championship #4

10. ปณเจษ มาลาวัลย์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 03:09.13
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

กรรเชียง 200 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีหญิง

1. วิตต์ชญา จ้าวเจริญ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:47.59
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

2. พิมพ์ธาดา วรรณสิทธิ์
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:02:58.78
รายการMFU Swimming Championship #4

3. ภัทรพีร ศรีดี
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:02:59.87
รายการMFU Swimming Championship #4

4. ปณิตา อาษาพนม
ชมรม Nich Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 03:03.48
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

5. สุธิดา วานิชสิริสุข
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 03:07.99
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

6. เพชรลดา จิตปรีชาญ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:03:08.32
รายการMFU Swimming Championship #4

7. กันติชา เริงโพธิ์
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 03:09.52
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

8. วิมลรัตร์ โสตถิ์สุภัค
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:03:09.67
รายการMFU Swimming Championship #4

9. อารียา พอลลอค
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 03:10.31
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

10. พิชญธิดา เมืองวงค์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 03:13.72
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

กรรเชียง 200 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีชาย

1. ภูตะวัน ทิพย์ศรีจันทร์
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 0:02:40.3
รายการMFU Swimming Championship #4

2. ปัณณวิชญ์ เจติยา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:02:42.9
รายการMFU Swimming Championship #4

3. เพชรภากร ไชยยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:02:43.27
รายการMFU Swimming Championship #4

4. กฤตเมธ ปารีแก้ว
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 02:43.54
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

5. นภนต์ โตสำลี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 02:48.18
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

6. ณัฐนล สวัสดี
ชมรม Nich Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 02:48.37
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

7. วีรภัทร บุญประสิทธิ์
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:02:49.63
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

8. สุประวีณ์ ปานแย้ม
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 02:50.21
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

9. เกล้าชนก บุญสูงเพชร
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:02:51.49
รายการMFU Swimming Championship #4

10. กิรติ ตุลาทอง
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 02:55.88
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

กรรเชียง 200 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีหญิง

1. นวรัตน์ ไทยแท้
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:02:36.51
รายการMFU Swimming Championship #4

2. ธนัชญา คงทวีบุญ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:02:39.63
รายการMFU Swimming Championship #4

3. กีรติกา อินต๊ะ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 0:02:44.16
รายการMFU Swimming Championship #4

4. สรพัศ กองทุ่ม
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:51.00
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

5. ชาลิสา คำแสน
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:02:51.02
รายการMFU Swimming Championship #4

6. สุวภัทร ใจพูล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:53.56
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

7. ฐิติภัทรา กันทวงค์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:02:55.9
รายการMFU Swimming Championship #4

8. พิมพ์ศิตาพัชร ถนอมทรัพย์
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:02:58.76
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

9. จิรัชญา ชัยมงคล
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:02:59.69
รายการMFU Swimming Championship #4

10. วรวลัญช์ เจริญศรี
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:03:00.51
รายการMFU Swimming Championship #4

กรรเชียง 200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีชาย

1. จักรธร ดวงจิตร์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:02:28.08
รายการMFU Swimming Championship #4

2. หาญกล้า หล้ายานะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:02:34.31
รายการMFU Swimming Championship #4

3. ชยากร จินดา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:02:34.36
รายการMFU Swimming Championship #4

4. ชิษณุพงศ์ สมภิพงษ์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:39.97
รายการลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ 2561

5. ชยพล พิทักษ์กำพล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:02:42.33
รายการMFU Swimming Championship #4

6. ชาติอาชาไนย นิติกร
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:02:43.99
รายการMFU Swimming Championship #4

7. ภูวดล มีศิริ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 02:47.31
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

8. กันติชา นานาวิชิต
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:02:47.39
รายการMFU Swimming Championship #4

9. ภูรินท์ ใบผ่อง
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 02:47.78
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

10. ธนัตถ์ เอกโอฬาร
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 02:47.95
รายการDe Montfort Swimming Championship

กรรเชียง 200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีหญิง

1. มานิตา ทายะนา
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:02:38.46
รายการMFU Swimming Championship #4

2. ธนพร ขจรเกียรติคุณ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:42.94
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

3. พัชรพร จำปาศรี
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:02:43.4
รายการMFU Swimming Championship #4

4. พาทินธิดา วงศ์สุเทพทวี
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:46.62
รายการDe Montfort Swimming Championship

5. ธนพร ยิ่งวัฒนโชติ
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 02:48.28
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

6. ณัฐกฤตา ปัจจักศรี
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 0:02:50.84
รายการMFU Swimming Championship #4

7. ณัฐฐิฏา ไทยเจริญ
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:02:52.19
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

8. พัชชิญาพร สุภา
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:02:52.85
รายการMFU Swimming Championship #4

9. ศิวญดา ศิริ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 02:55.10
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

10. กอบคุณ มีนิล
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 02:55.48
รายการลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ 2561

กรรเชียง 200 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีชาย

1. ต้นน้ำ กันตีมูล
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 02:18.72
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

2. ณัฐนันท์ ฟองฝั้น
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:02:26.57
รายการMFU Swimming Championship #4

3. กฤตภาส แก้วมาตย์
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 02:27.82
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

4. วิริย์ธาดา จันทะโพธิ์
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 0:02:32.35
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

5. ภัคพล ปรีชาวนา
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:33.65
รายการลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ 2561

6. คณัสนันท์ แปงทิศ
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 0:02:33.65
รายการMFU Swimming Championship #4

7. อัจฉริยะ สีดอนทราย
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:02:35.18
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

8. ปิยะชาติ สมบุญเรือง
ชมรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:02:35.62
รายการMFU Swimming Championship #4

9. ณัฐวัชร เพชรคง
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 02:36.76
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

10. เรวัฒน์ จันทร์แก้วเดช
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:02:36.79
รายการMFU Swimming Championship #4

กรรเชียง 200 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีหญิง

1. ธนัญญาพร แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 02:40.08
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

2. เอื้องทิพย์ แสงหล้า
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:40.40
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

3. ศรุตยา อาชวกุล
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:40.64
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

4. สิริวิมล นันท์ธนะวานิช
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 02:46.72
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

5. ณัฐนิชาพร สุภา
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 02:48.46
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

6. ธนัชญา ยะนิล
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 02:49.33
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

7. สุกฤตา สายเนตร
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:49.43
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

8. มนิษา อยู่เย็น
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 02:49.73
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

9. ลักษมีโชติ วัตร์สาร
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 02:53.60
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

10. นลัทพร นันตาเป็ง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:54.05
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

กรรเชียง 200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีชาย

1. ทัธชรัณย์ ประพัฒน์โพธิ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:02:23.46
รายการMFU Swimming Championship #4

2. สรวิชญ์ กองทุ่ม
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:24.39
รายการDe Montfort Swimming Championship

3. อสโม ทองช่วง
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:02:26.31
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

4. ณัฏฐกิตติ์ ยิ่งยง
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 02:29.34
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

5. ปฐมพงษ์ มโนศิลปกร
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 02:30.34
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

6. อังกฤษ ทองขันธ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:30.86
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

7. คุณภัทร สุภวาสน์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:32.85
รายการลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ 2561

8. ปิติภัทร ชมฤทธิ์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:36.37
รายการลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ 2561

9. ศุภณัฐ จิตพยัค
ชมรม Phrae Swimming Sport Club
เวลาที่ทำได้ 0:02:39.52
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

10. ณัฐกิตติ์ เตชัย
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:41.18
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

กรรเชียง 200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีหญิง

1. นวพร ไทยแท้
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:26.33
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

2. ณิชากร มาศวิเชียร
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 02:42.11
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

3. นัทธมน พึ่งพุ่ม
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 02:42.97
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

4. พรภัสร์ชนก หงส์มัคณัฐ
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 0:02:46.53
รายการMFU Swimming Championship #4

5. ธนพร มีทรัพย์
ชมรม รุจิรวงศ์
เวลาที่ทำได้ 02:47.26
รายการคัดเลือกเยาวชนเชียงใหม่ 2560

6. ณาฏาลี ทองขันธ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:53.27
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

7. สวาลักษณ์ นาคขุนทด
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:58.12
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

8. จิณห์นิภา เจริญเกษมวิทย์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 02:58.18
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

9. สุรางคนา สารภี
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 03:08.89
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

10. สุพิชชา จิตร์นิยม
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 03:18.97
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

กรรเชียง 200 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีชาย

1. ธีรภัทร วัตร์สาร
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 02:21.92
รายการDe Montfort Swimming Championship

2. ภาณุพงศ์ นิติกกุลชัย
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 02:22.20
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

3. จิณณทัติ จักรปิง
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 0:02:28.53
รายการMFU Swimming Championship #4

4. ภูเศรษฐี แก้วเกษ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:02:32.46
รายการMFU Swimming Championship #4

5. จิราวัฒน์ มะโนสืบ
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:40.98
รายการDe Montfort Swimming Championship

6. ศุภกร เศรษฐกิจ
ชมรม ลำพูน
เวลาที่ทำได้ 02:44.30
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

7. ธีรภัทร กันธิ
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:44.55
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

8. อภิวัฒน์ แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 02:45.73
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

9. สมิทธิ์ ใยบัว
ชมรม กกท ภาค 5
เวลาที่ทำได้ 02:47.54
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

10. คมสัน จันทร์หลวง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:48.19
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

กรรเชียง 200 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีหญิง

1. จรรยา นายเป็ง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:32.03
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

2. ณัฐกานต์ ศรีคำ
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 02:39.49
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

3. วิจิตรา อยู่หลัง
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 02:49.54
รายการอบจ. พิจิตร

4. กิติกานต์ กิติ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 02:49.85
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

5. พรหมภรณ์ โยมะบุตร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 02:50.04
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

6. ประพิชญา ดาวราม
ชมรม สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
เวลาที่ทำได้ 02:54.82
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

7. อภิชญา ศรีวงค์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:59.44
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

8. รวารณี ศรีสุทำ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 03:00.07
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

9. ศุภัทชา ประทุมศรี
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 03:01.28
รายการลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ 2561

10. ณัฐธิดา ฟักแฟง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 03:10.40
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2560

กรรเชียง 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีชาย

1. วิชกร ณ วิเชียร
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 02:25.25
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

2. ธนัตถ์ภัทร ธนัตถ์เจริญกุล
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 02:26.99
รายการDe Montfort Swimming Championship

3. นราเศรษฐ์ เศรฐศิลป์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 02:31.29
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

4. ณัฏฐชัย ไทยเจริญ
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:02:43.71
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

5. ศิรวิทย์ ดวงบาล
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:45.62
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

6. พัชรพงศ์ แสงพันตา
ชมรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 02:45.74
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

7. รัชชานนท์ อาภาวัง
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 0:02:50.95
รายการMFU Swimming Championship #4

8. เดชาพล ขาวสุก
ชมรม Chalawan Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 02:51.58
รายการอบจ. พิจิตร

กรรเชียง 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีหญิง

1. อรจิรา โปต๊ะ
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 02:54.38
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

2. ทีราพร บุญเรือน
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 03:11.74
รายการลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ 2561

3. มณีรัตน์ คุ้งโพ
ชมรม เทศบาลตำบลทัพทัน
เวลาที่ทำได้ 03:30.95
รายการอบจ. พิจิตร

4. เเพรวา ริมสาคร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 03:43.17
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

กรรเชียง 200 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีชาย

1. ณัฐภัทร นันตาเป็ง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:33.85
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

2. สุทธิพงศ์ จันทร์ต๊ะรังศรี
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 02:34.06
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

3. ธนากร โชคอุประแสน
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 02:36.35
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

4. ณัชพัฒน์ สุวรรณ์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:43.66
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

5. ณัฐวุฒิ จาวเจริญพาริชย์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 02:44.81
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

6. ภูภัฏธ์ ทัพธานี
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 02:47.70
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

กรรเชียง 200 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีหญิง

1. อริชญ์ศรา หงส์ฤทธิพันธุ์
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 02:28.02
รายการคัดเลือกเยาวชนเชียงใหม่ 2560

2. สาธิดา สุนทราภิชาต
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:38.63
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

3. ขนิษฐา กาวิชา
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 02:50.33
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2560

4. อภิชยา สุวรรณจันทร์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:55.33
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

5. ศรัณยา ศรีชื่น
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 03:00.16
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

6. กันต์ฤทัย สมบูรณ์
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 03:18.52
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

7. สิรินทรา จิตร์นิยม
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 03:20.51
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

กรรเชียง 200 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีชาย

1. ภูเบศ จันทร์คีรี
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 02:21.39
รายการอบจ. พิจิตร

2. คมภูศิษฐ์ จรัสสกลภัทร์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:26.70
รายการคัดเลือกเยาวชนเชียงใหม่ 2560

3. สหัสวรรษ ศิริตา
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 02:47.73
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *